GR | EN ---E BIENNALE----
'

  01/11/2007 - ¸âäïìç ôçò ÊáâÜëáò - "ÅéêáóôéêÞ Ýêèåóç ÄéáäñïìÝò óôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï ÊáâÜëáò"  
 ...  
  19/10/2007 - Ç ÍáõôåìðïñéêÞ - "ÄéáäñïìÝò"  
 ...  
  14/10/2007 - Ôï ÂÞìá - "Biennale"  
 ...  
  14/10/2007 - Ðñþôï ÈÝìá - "ÁôæÝíôá"  
 ...  
  11/10/2007 - About - "¸ñãá ôçò ËÞäá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ"  
 ...  
  11/10/2007 - Åãíáôßá - "ÐñïëÜâåôå"  
 ...  
  11/10/2007 - ÓÞìåñá óôç Èåóóáëïíßêç - "Áõëáßá ãéá ôçí Ýêèåóç ¶ëëïé Ôüðïé"  
 ...  
  10/10/2007 - ÌáêåäïíéêÞ Üíù- êÜôù - "Áõëáßá ãéá ôçí Ýêèåóç ¶ëëïé Ôüðïé"  
 ...  
  09/10/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - "Óáí íá Ýãéíå óå Üëëç ðüëç"  
 ...  
  08/10/2007 - ÐñùúíÞ ôçò ÊáâÜëáò - "Ïé ÄéáäñïìÝò ôçò ÊáâÜëáò"  
 ...  
  08/10/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - "ÌíÞìåò êáé êôåñßóìáôá óå õäÜôéíï ðåñéâÜëëïí"  
 ...  
  08/10/2007 - Èåóóáëïíßêç - "40.000 ïé åðéóêÝðôåò ôçò ÌðéåíÜëå"  
 ...  
  06/10/2007 - ÓÞìåñá óôç Èåóóáëïíßêç - "Ðáñáôåßíåôáé ç Ýêèåóç öùôïãñáößáò Äéáóôáõñþóåéò"  
 ...  
  06/10/2007 - ÌáêåäïíéêÞ Üíù-êÜôù - "Ðáñáôåßíåôáé ç Ýêèåóç öùôïãñáößáò Äéáóôáõñþóåéò"  
 ...  
  06/10/2007 - ÌáêåäïíéêÞ Üíù-êÜôù - "ÄéáäñïìÝò óôç ÊáâÜëá"  
 ...  
  06/10/2007 - Ôá÷õäñüìïò - "Ç Ýêèåóç ÄéáäñïìÝò áðü ÷èÝò óôç ÊáâÜëá"  
 ...  
  06/10/2007 - ÓÞìåñá óôç Èåóóáëïíßêç - "Áõëáßá óôç ÌðéåíÜëå ôùí 40.000 åðéóêåðôþí"  
 ...  
  06/10/2007 - ÌáêåäïíéêÞ Üíù-êÜôù - "Áõëáßá ìå 40.000 åðéóêÝðôåò"  
 ...  
  06/10/2007 - Åãíáôßá - "Good life"  
 ...  
  06/10/2007 - Máêåäïíßá - "40.000 åðéóêÝðôåò óôçí 1ç ÌðéåíÜëå"  
 ...  
  05/10/2007 - Ç ÍáõôåìðïñéêÞ - "Video performance"  
 ...  
  04/10/2007 - ÐñùúíÞ ôçò ÊáâÜëáò - "1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò 2007: Åôåñïôïðßåò"  
 ...  
  03/10/2007 - Åöçìåñßäá ôùí Ðïëéôþí - "1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  03/10/2007 - Ôá ÍÝá - "Åéò ôï üíïìá ôçò Åôåñïôïðßáò"  
 ...  
  03/10/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - "ÅéêáóôéêÞ áôæÝíôá"  
 ...  
  02/10/2007 - Áããåëéïöüñïò - "ÅéêáóôéêÝò ÄéáäñïìÝò ìå êïéíü óçìåßï óõíÜíôçóçò"  
 ...  
  02/10/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - "ÄéáäñïìÝò óôç Èåóóáëïíßêç"  
 ...  
  01/10/2007 - ÖùôïãñÜöïò - "Öùôïãñáöéêü ÊÝíôñï Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  01/10/2007 - Åóôßá - "ËÞäá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ"  
 ...  
  01/10/2007 - ÂÞìáDonna - "Åéò ôï üíïìá ôçò...ËÞäáò"  
 ...  
  01/10/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - "Ï ÌéóÝë Öïõêü êáé ç ÌðéåíÜëå Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  01/10/2007 - Ôá ÍÝá - "40.000 óôçí ÌðéåíÜëå Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  30/09/2007 - Ç ÁõãÞ - "Ç ôÝ÷íç ùò Åôåñïôïðßá"  
 ...  
  30/09/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - "Ç ÌðéåíÜëå Èåóóáëïíßêçò, ÷ùñßò áíÜóá"  
 ...  
  30/09/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - "Áðáéôïýìå ôç æùÞ äéá ôçò ìíÞìçò"  
 ...  
  30/09/2007 - Parallaxi - "ÄéáöÞìéóç Thessaloniki Biennale: 1"  
 ...  
  30/09/2007 - Soul - "Biennale: 1, ¶ëëïé Ôüðïé"  
 ...  
  29/09/2007 - Ñáäéïôçëåüñáóç - "ÖéíÜëå ôçò ÌðéåíÜëå"  
 ...  
  29/09/2007 - 7 çìÝñåò ÔV - "ÔÝ÷íç ãéá üëïõò"  
 ...  
  29/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "¼ôáí ç ôÝ÷íç óõíáíôÜ ôç æùÞ"  
 ...  
  29/09/2007 - Áããåëéïöüñïò - "Áõëáßá ãéá ôçí ÌðéåíÜëå"  
 ...  
  27/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "Äéðëüò êýâïò"  
 ...  
  25/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "Åéêüíåò ôçò öýóçò êáé ôçò ðüëçò"  
 ...  
  25/09/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - "Óôï üíïìá ôïõ ìáýñïõ ìéêñïðùëçôÞ"  
 ...  
  23/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "ÐñïôÜóåéò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  23/09/2007 - Sunday - "Public Screen"  
 ...  
  22/09/2007 - Ñáäéïôçëåüñáóç - "Ðñþôç ÌðéåíÜëå Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  22/09/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - "ËçóìïíçìÝíåò éóôïñßåò"  
 ...  
  22/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "Åéò ôï üíïìá ôïõ áíèñþðïõ"  
 ...  
  21/09/2007 - ÄéáäñïìÝò - "¶ëëïé ôüðïé"  
 ...  
  21/09/2007 - ÄéáäñïìÝò - "Biennale"  
 ...  
  21/09/2007 - Ç ÍáõôåìðïñéêÞ - "ÁóôéêÝò Åôåñïôïðßåò óôç Èåóóáëïíßêç"  
 ...  
  20/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "Åôåñïôïðßåò Ðåñß Óõìðïóéáóìïý"  
 ...  
  20/09/2007 - Exodos - "Ðáíáãéþôçò Ôïýíôáò"  
 ...  
  19/09/2007 - ÓÞìåñá - "Åéò ôï üíïìá ôçò ËÞäáò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ"  
 ...  
  19/09/2007 - Åöçìåñßäá ôùí ðïëéôþí - "Äéåðéóôçìïíéêü óõíÝäñéï ëÞîçò ãéá ôéò Åôåñïôïðßåò"  
 ...  
  18/09/2007 - Åöçìåñßäá ôùí ðïëéôþí - "Èåáôñéêü Äñþìåíï Ðåñß Óõìðïóéáóìïý"  
 ...  
  17/09/2007 - Åóôßá - "Èåáôñéêü Äñþìåíï"  
 ...  
  16/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "ÌðéåíÜëå üëçò ôçò ðüëçò êáé ü÷é ìüíï ôïõ Ê.Ì.Ó.Ô."  
 ...  
  16/09/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - "ËÞäá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ-Åéò ôï üíïìá"  
 ...  
  16/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "Ðåñß Óõìðïóéáóìïý"  
 ...  
  15/09/2007 - O êüóìïò ôïõ åðåíäõôÞ - "Ðåñß Óõìðïóéáóìïý óôçí Ðëáôåßá Íáõáñßíïõ"  
 ...  
  15/09/2007 - Ôá ÍÝá - "Áðü ôï óõìðüóéï óôç ôáâÝñíá"  
 ...  
  15/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "ÄéÜëïãïò óå äçìüóéïõò ÷þñïõò"  
 ...  
  14/09/2007 - H åöçìåñßäá ôùí ðïëéôþí - "Ðñüãñáììá Public Screen óôç Èåóóáëïíßêç"  
 ...  
  13/09/2007 - Ìáêåäïíßá - " ¶ëëïé ôüðïé åíôüò ðüëçò"  
 ...  
  13/09/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - "Public Screen"  
 ...  
  12/09/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - "ÄÝêá Åôåñïôïðßåò óôç Èåóóáëïíßêç"  
 ...  
  12/09/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - "¶ëëïé ôüðïé óôï ËéìÜíé Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  12/09/2007 - Åãíáôßá - "¶ëëïé ôüðïé óôï ËéìÜíé Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  11/09/2007 - Áããåëéïöüñïò - "Áíáæçôþíôáò ôï ÷áìÝíï ôüðï"  
 ...  
  11/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "Øõãåßá ãåìÜôá ÔÝ÷íç"  
 ...  
  10/09/2007 - Çìåñçóßá - "Áðü ôç Èåóóáëïíßêç ùò ôï ÌðïõÝíïò ¶úñåò"  
 ...  
  07/09/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - "ÓôåöÜíé óôïí Üãíùóôï îÝíï"  
 ...  
  05/09/2007 - ÓÞìåñá - "Ï åñùôéêüò ÷ïñüò, ôáîéäåýåé áðü ôï ÌðïõÝíïò ¶úñåò óôç Èåóóáëïíßêç"  
 ...  
  05/09/2007 - Ôýðïò - "Ðåñß Óõìðïóéáóìïý"  
 ...  
  04/09/2007 - Áããåëéïöüñïò - "ÁóôéêÝò Äéáóôáõñþóåéò"  
 ...  
  04/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "Åéêáóôéêü öèéíüðùñï óôç ðüëç"  
 ...  
  02/09/2007 - Sunday - "...êáé åéêáóôéêüò ï ÓåðôÝìâñçò óôç Èåóóáëïíßêç"  
 ...  
  01/09/2007 - Ìáêåäïíßá - "Öáíôáóßá êáé ÷ñþìá óôï Êüäñá"  
 ...  
  29/08/2007 - Ìáêåäïíßá - "Åôåñïôïðßåò óôç ðüëç"  
 ...  
  28/08/2007 - Áããåëéïöüñïò - "ÄÝêá Ôüðïé áíáöïñÜò"  
 ...  
  28/08/2007 - ¸èíïò - "ÃêñïõðÜêéá ãéá ìéá ïíåéñéêÞ ðüëç"  
 ...  
  27/08/2007 - Èåóóáëïíßêç - "ÄñïóéÜ ðëÜé óôï êýìá"  
 ...  
  26/08/2007 - Aããåëéïöüñïò - "Ðåäßï äñÜóçò, Êüäñá 2007"  
 ...  
  25/08/2007 - Hotpress - "ÅãêáôÜóôáóç óôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï Èåóóáëïíßêçò ôïõ Ýñãïõ, ¨Ðñéüíé¨ "  
 ...  
  25/08/2007 - Ôá ÍÝá - "ÅéêáóôéêÜ TETTIX"  
 ...  
  23/08/2007 - Down Town - "Åôåñïôïðßåò: ôçñçôÝò Üëëùí ôüðùí"  
 ...  
  22/08/2007 - Áããåëéïöüñïò - "Ðñùôüôõðåò äñÜóåéò ôÝ÷íçò óôï óôñáôüðåäï Êüäñá"  
 ...  
  21/08/2007 - ÁðïãåõìáôéíÞ - "ÅéêáóôéêÝò ÄéáäñïìÝò 55 ÅëëÞíùí Êáëëéôå÷íþí"  
 ...  
  21/08/2007 - Ëáüò - 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò: "Åôåñïôïðßåò"  
 ...  
  18/08/2007 - Ôá ÍÝá - "ÅéêáóôéêÜ, Ãáëëéêü Éíóôéôïýôï"  
 ...  
  15/08/2007 - ÊÝñäïò - "Óôç ÍÜïõóá ç 1ç ÌðéåíÜëå ôçò Èåóóáëïíßêçò"  
 ...  
  12/08/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - "ÄéáäñïìÝò óôç ÍÜïõóá"  
 ...  
  11/08/2007 - Åöçìåñßäá ôùí Ðïëéôþí - "ÍÜïõóá, åêêßíçóç ãéá ôéò ÄéáäñïìÝò, ôçò 1çò ÌðéåíÜëå ôïõ ÊÌÓÔ".  
 ...  
  07/08/2007 - ÓÞìåñá - "Ôá...crossroads ôçò ÌðéåíÜëå"  
 ...  
  06/08/2007 - Áããåëéïöüñïò - "Åêäçëþóåéò"  
 ...  
  06/08/2007 - ÅîðñÝò - "óéíåìÜ ìå öåããÜñé óôç Èåóóáëïíßêç".  
 ...  
  05/08/2007 - Ôï ÂÞìá- "Ôüðïé êáé êÞðïé"  
 ...  
  05/08/2007 - Ìáêåäïíßá - "Åßíáé êÜôé íý÷ôåò ìå öåããÜñé..."  
 ...  
  05/08/2007 - Ìáêåäïíßá - "öùôïãñáöéêÝò åôåñïôïðßåò".  
 ...  
  04/08/2007 - ×ñüíïò - "Ç ðñþôç ÌðéåíÜëå óå áñéèìïýò".  
 ...  
  03/08/2007 - Ç åöçìåñßäá ôùí ðïëéôþí - "20.000 åðéóêÝðôåò ãéá ôçí 1ç ÌðéåíÜëå"  
 ...  
  02/08/2007 - Aããåëéïöüñïò - Èåñéíü ÓéíåìÜ  
 ...  
  02/08/2007 - ÑéæïóðÜóôçò - "Ãéá íá ãåëÜóïõí ïé Èåóóáëïíéêåßò".  
 ...  
  02/08/2007 - ÓÞìåñá - "Áýãïõóôïò êáé óéíåìÜ ìå öåããÜñé"  
 ...  
  01/08/2007 - Inside - Inside Agenda  
 ...  
  01/08/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - "Áýãïõóôïò, óéíåìÜ ìå öåããÜñé"  
 ...  
  01/08/2007 - ÓÞìåñá - "Ç 1ç ÌðéåíÜëå óå áñéèìïýò"  
 ...  
  01/08/2007 - Ðåñéïäéêü "Soul"- "Ç øõ÷Þ ôçò ðüëçò".  
 ...  
  31/07/2007 - Åëëçíéêü Óðßôé - ÄïêßìáóÝ ôï  
 ...  
  28/07/2007 - ÅãêáôÜóôáóç êáé âßíôåïðñïâïëÞ ôïõ Jean-Francois Bocle  
 ...  
  27/07/2007 - Ìáêåäïíßá - Ìéá áéþíéá óôáãüíá  
 ...  
  27/07/2007 - ÁðïãåõìáôéíÞ - 20.000 Üôïìá åðéóêÝöèçêáí ôç ÌðéåíÜëå  
 ...  
  27/07/2007 - Áããåëéïãüñïò - Ç ãëþóóá ôùí áñéèìþí  
 ...  
  27/07/2007 - ¸èíïò - ÈÜëáóóá áðï óáêïýëåò... êáé ìéá Ýñçìïò áðï óéìéãäÜëé  
 ...  
  27/07/2007 - Åãíáôßá - Good Life  
 ...  
  27/07/2007 - Ìáêåäïíßá - ÌðéåíÜëå ôùí áñéèìþí êáé ôùí õëéêþí  
 ...  
  27/07/2007 - Ôýðïò ôçò Èåóóáëïíßêçò - 20.000 åðéóêÝðôåò ãéá ôçí 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò  
 ...  
  27/07/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - 20.000 óáêïýëåò êé Ýíáò ðáðáãÜëïò  
 ...  
  25/07/2007 - Ç ×þñá - ¸êèåóç ôïõ Jean-Francois Bocle  
 ...  
  22/07/2007 - ¸øéëïí - Åôåñïôïðßåò  
 ...  
  18/07/2007 - ÓÞìåñá óôç Èåóóáëïíéêç - "Recreation - 'Maid' in Greece"  
 ...  
  15/07/2007 - Ç Åðï÷Þ - Åôåñïôïðßåò: ÔçñçôÝò Üëëùí ôüðùí  
 ...  
  13/07/2007 - Ç ÁõãÞ - ¸êèåóç óôï Ãåíôß ÊïõëÝ  
 ...  
  13/07/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - Êáëëéôå÷íéêü åñãáóôÞñé  
 ...  
  13/07/2007 - ÄéáäñïìÝò ôçò Èåóóáëïíßêçò - ¸íá "Ðñéüíé" ðïõ åíþíåé  
 ...  
  12/07/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - "¼ëá ðñÝðåé íá åîáöáíéóôïýí"  
 ...  
  11/07/2007 - Ìáêåäïíßá - Ôáîßäéá ÌíÞìçò  
 ...  
  11/07/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - Ôáîßäéá óêëÜâùí êáé êáôáêôçôþí  
 ...  
  11/07/2007 - ÓÞìåñá óôç Èåóóáëïíßêç - ¿ñá ÌðéåíÜëå áðüøå óôï Ãáëëéêü Éíóôéôïýôï  
 ...  
  11/07/2007 - ÁðïãåõìáôéíÞ - Óõíáõëßá ôçò Ãêáëßíá Ôóéóôéáêüâá óôçí 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò  
 ...  
  11/07/2007 - ¸èíïò - ¸ñãá Ñþóùí óõíèåôþí ìå öüíôï "ÌÜõñá ÐïõëéÜ" áðü ôçí Ãê. ÔóéóôéÜêïâá  
 ...  
  11/07/2007 - Ìáêåäïíßá - Ðñéüíé  
 ...  
  10/07/2007 - Åéêüíåò - ÈÅÓ (ÁËËÏ) ÍÉÊÇ ÓÔÇ ÔÅ×ÍÇ;  
 ...  
  10/07/2007 - ÅëÝõèåñç ¿ñá - ¸íá ãéãáíôéáßï ðñéüíé...óôçí 1ç ÌðéåíÜëå Óý÷ãñïíçò ÔÝxíçò  
 ...  
  10/07/2007 - Áããåëéïöüñïò - Óôá äüíôéá ôïõ "Ðñéïíéïý"  
 ...  
  10/07/2007 - ÁðïãåõìáôéíÞ - ÄõíáìéêÜ åãêáßíéá ôçò 1çò ÌðéåíÜëå ìå Ýñãï åíá ðñéüíé ýøïõò 10 ìÝôñùí  
 ...  
  10/07/2007 - Ç ÁõãÞ - Åíá ãéãÜíôéï...ðñéüíé ãéá ôéò "Åôåñïôïðßåò"  
 ...  
  10/07/2007 - Espresso - Ï "ó÷éæïöñåíÞò" êáëëéôÝ÷íçò ìå ôï ðñéüíé!  
 ...  
  10/07/2007 - ¸èíïò - 10 ìÝôñùí êáé 4 ôüíùí ôï ðñéüíé ôïõ Öéëßðïö  
 ...  
  10/07/2007 - Ôá ÍÝá - ¸íá ðñéüíé äÝêá ìÝôñùí "êüâåé" ôïõò ðïëéôéóìïýò  
 ...  
  10/07/2007 - Ç Íßêç ôçò Äçìïêñáôßáò - ¸íá ðñéüíé óôç Èåóóáëïíßêç  
 ...  
  09/07/2007 - ¸èíïò - Èåóóáëïíßêç, ÓéíåìÜ ìå ÖåããÜñé  
 ...  
  08/07/2007 - Ìáêåäïíßá - ¶õãïõóôïò, óéíåìÜ ìå öåããÜñé  
 ...  
  04/07/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - ÅéêáóôéêÞ ÁôæÝíôá  
 ...  
  04/07/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - ÅéêáóôéêÞ ÁôæÝíôá (Ðïéüò åßíáé åäþ)  
 ...  
  04/07/2007 - Ìáêåäïíßá - "Áéþíéá ÅðéóôñïöÞ" Þ "deja vu"  
 ...  
  03/07/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - Êáëëéôå÷íéêÜ åñãáóôÞñéá  
 ...  
  01/07/2007 - Glow - SKG Art  
 ...  
  01/07/2007 - Äßöùíï - Ç 1ç ÌðéåíÜëå Óõã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò óôç Èåóóáëïíßêç  
 ...  
  30/06/2007 - Ozon - 1st Biennale of Thessaloniki  
 ...  
  30/06/2007 - ×ñüíïò - ÄéáéñÝóåéò / ÄéïñÜóåéò (áðï åäù êáé áðï áëëïý)  
 ...  
  30/06/2007 - Ôï ðáéäß ìïõ êáé åãþ - "Ç ÌðéåíÜëå ðÜåé...ó÷ïëåßï"  
 ...  
  24/06/2007 - ÅðéëïãÝò - Ôá 8 ðñüóùðá ôçò ÌðéåíÜëå  
 ...  
  22/06/2007 - City - Catherine David  
 ...  
  22/06/2007 - Ìáêåäïíßá - ÌõóôéêÜ êáé öáíåñÜ ôïðßá  
 ...  
  21/06/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - Äýï íÝåò åêèÝóåéò ãéá ôç ÌðéåíÜëå  
 ...  
  17/06/2007 - Ìáêåäïíßá - Áèñüá ðñïóÝëåõóç  
 ...  
  17/06/2007 - ÁäÝóìåõôïò Ôýðïò - Ç 1ç ÌðéåíÜëå Èåóóáëïíßêçò åßíáé ãåãïíüò  
 ...  
  17/06/2007 - Ðñþôï ÈÝìá - "Åôåñïôïðßåò": ¼ôáí ç ôÝ÷íç áðåëåèõåñþíåôáé  
 ...  
  14/06/2007 - Åîþóôçò - Biennale: 1  
 ...  
  13/06/2007 - Ôá ÍÝá - Óôéò ÌðéåíÜëå êáé óôá óôá óôáõñïäñüìéá  
 ...  
  13/06/2007 - Ìáêåäïíßá - ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò  
 ...  
  13/06/2007 - Áããåëéïöüñïò - "Ïõö!"  
 ...  
  13/06/2007 - ÓÞìåñá óôç Èåóóáëïíßêç - "Ïõö" êáé Åôåñïôïðßåò  
 ...  
  13/06/2007 - Ìáêåäïíßá - "Ïõö" ìÝóá áðï ôï êáìßíé  
 ...  
  11/06/2007 - Aããåëéïöüñïò - Ñßôóáñíô Ãïõßôëïê, Ìéá óôáãüíá ÷ñüíïò  
 ...  
  10/06/2007 - ¸èíïò - ÌðéåíÜëå ìå Öïõêü  
 ...  
  09/06/2007 - Ñáäéïôçëåüñáóç - Ìáñßá ÔóáíôóÜíïãëïõ  
 ...  
  09/06/2007 - Ñáäéïôçëåüñáóç - Åôåñïôïðßåò: ÔçñçôÝò ¶ëëùí Ôüðùí  
 ...  
  07/06/2007 - ÓÞìåñá óôç Èåóóáëïíßêç - Ïõö! Ôçí Üëëç ÔåôÜñôç  
 ...  
  06/06/2007 - Radikal - Küresel felaketlere dair ortak manifesto  
 ...  
  04/06/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - Èåóóáëïíßêç ôçò ôÝ÷íçò, ÁèÞíá ôïõ ÔóÜìðéïíò Ëßãê  
 ...  
  04/06/2007 - Салоники – "Гетеротопии". Первая биеннале с&#  
 ...  
  03/06/2007 - ET Weekly - "Åôåñïôïðßåò" óôç Èåóóáëïíßêç  
 ...  
  03/06/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - Åäþ "Ýêëåâáí" ôéò æùÝò ôùí Üëëùí  
 ...  
  02/06/2007 - 7 ìÝñåò TV - Åéêáóôéêü Ìùóáúêü  
 ...  
  02/06/2007 - Hot Press - 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò ôçò Èåóóáëïíßêçò  
 ...  
  02/06/2007 - Ñáäéïôçëåüñáóç - 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò  
 ...  
  02/06/2007 - The Guardian - It's all Greek to me  
 ...  
  22/05/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò  
 ...  
  20/05/2007 - Ìáêåäïíßá - Üíôartå- 1ç Ìðéåíáëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò-Ôï ìåãÜëï óôïß÷çìá ôçò Èåóóáëïíßêçò  
 ...  
  19/05/2007 - Ôá Íåá - Ðáãêüóìéá åéêáóôéêÞ óõíÜíôçóç  
 ...  
  19/05/2007 - ×ÑÏÍÏÓ - 1ç ÌðéåíÜëå Èåóóáëïíßêçò  
 ...  
  19/05/2007 - ×ÑÏÍÏÓ - 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò  
 ...  
  18/05/2007 - Ç ÍáõôåìðïñéêÞ-3ç ÐáéäéêÞ ÌðéåíÜëå  
 ...  
  18/05/2007 - City: ÌéðéåíÜëå-Ðñüóùðá  
 ...  
  10/05/2007 - Ìáêåäïíßá - Ï ÷ñüíïò ðåñíÜ  
 ...  
  08/05/2007 - ÅëÝõèåñç ¿ñá - 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò  
 ...  
  08/05/2007 - Ìáêåäïíßá - ÄéåèíÝò Åéêáóôéêü ÅñãáóôÞñé  
 ...  
  05/05/2007 - ×ÑÏÍÏÓ - "Åôåñïôïðßåò"  
 ...  
  01/05/2007 - ÂÇÌÁDÏÍÁ - THESS-ART  
 ...  
  01/05/2007 - PARALLAXI - 1ç ÌðéåíÜëå Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò  
 ...  
  30/04/2007 - HIGHLIGHTS - Äýï ÍåÝò ÌðéåíÜëå  
 ...  
  29/04/2007 - Áããåëéïöüñïò - Ëéëéðïýôåéïé...ÐéêÜóï  
 ...  
  29/04/2007 - Sunday - ÖåóôéâÜë...Ðñïïßìéï  
 ...  
  29/04/2007 - Ìáêåäïíßá - ÁíáãïñÝõóåéò êáé åêèÝóåéò  
 ...  
  28/04/2007 - ÇìåñÞóéá - "Åôåñïôïðßåò" êáëëéôå÷íþí, óõíÜíôçóç ðïëéôéóìþí  
 ...  
  25/04/2007 - Ôýðïò Èåóóáëïíßêçò - 3ç ÐáéäéêÞ ÌðéåíÜëå êáé ÖåóôéâÜë Ìõóôçñßïõ  
 ...  
  25/04/2007 - Ìáêåäïíßá - Ãåùìåôñßá êáé ×ñþìá  
 ...  
  25/04/2007 - ÓÞìåñá óôç Èåóóáëïíßêç - ÁñéóôïõñãÞìáôá ðéôóéñéêÜäùí óôçí ÐáéäéêÞ ÌðéåíÜëå  
 ...  
  24/04/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - "ÖåóôéâÜë Ìõóôçñßïõ" êáé ÐáéäéêÞ ÌðéåíÜëå  
 ...  
  24/04/2007 - ÅëÝõèåñïò Ôýðïò - Ï Ðïëéôéóìüò...êáôáëáìâÜíåé ôçí ðüëç!  
 ...  
  23/04/2007 - Èåóóáëïíßêç - Ðñþôç ÃÝõóç ÌðéåíÜëå, åíá ìÞíá ðñßí  
 ...  
  22/04/2007 - ÊáèçìåñéíÞ - "Äåí èÝëïõìå ìéá Ýêèåóç åîùôéêÞ"  
 ...  
  22/04/2007 - Ìáêåäïíßá - ÐñïìðéåíáëéêÝò ÄñÜóåéò  
 ...  
  20/04/2007 - Ìáêåäïíßá - Ðáñá ðëÝõñùò  
 ...  
  20/04/2007 - Áããåëéïöüñïò - ÐñïìðéåíáëéêÝò åêäçëþóåéò  
 ...  
  07/04/2007 - Åëåõèåñïôõðßá - Ìå äéåèíÞ ÷ñþìáôá  
 ...  
   
 
 '
 
 Forum
 Credits
 


      powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768