GR | EN ---E BIENNALE----

  ÔÝëïò ôçò Ýêèåóçò " ¶ëëïé Ôüðïé"  
 

ΣÞμερα ΠαρασκευÞ 12 Οκτωβρßου ολοκληρþνεται η Ýκθεση " ¶λλοι Τüποι" που φιλοξενεßται στο κτßριο παλαιþν ψυγεßων στο ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης και εßναι ενταγμÝνη στο παρÜλληλο πρüγραμμα της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης.

 
 ... 
  ¸íáñîç "Åéò ôï üíïìá" êáé "Public Screen"  
 

Ενημερþνουμε το κοινü οτι οι προβολÝς "Εις το üνομα", της ΛÞδας Παπακωνσταντßνου και το "Public Screen" θα προβÜλονται μÝχρι και 11 Νοεμβρßου στο ΚÝντρο Σýγχρονης ΤÝχνης, ΑποθÞκη Β1, ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης.

 
 ... 
  ÄéÜñêåéá ðñïâïëþí "Åéò ôï üíïìá" êáé "Public Screen"  
 

Ενημερþνουμε το κοινü üτι οι προβολÝς Εις το üνομα, της τιμþμενης καλλιτÝχνιδας ΛÞδας Παπακωνσταντßνου που πραγματοποιοýνται μπροστÜ απü την ΑποθÞκη Β1 και Public Screen μπροστÜ απü το Μουσεßο Φωτογραφßας, θα συνεχιστοýν μÝχρι και την ΚυριακÞ 7 Οκτωβρßου, απü τις 20:00-02:00.
Στη συνÝχεια οι προβολÝς θα παρουσιÜζονται στην ΑποθÞκη Β1 στο ΛιμÜνι απü τις 11 Οκτωβρßου μÝχρι 11 Νοεμβρßου, απü τις 10:00-14:00 και 18:00-22:00.

 
 ... 
  ¸êèåóç "ÄéáäñïìÝò" óôç ÊáâÜëá  
 
Το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης, ο Σýλλογος Καλλιτεχνþν Εικαστικþν Τεχνþν Β. ΕλλÜδας, ο Σýλλογος Αποφοßτων ΣχολÞς Καλþν Τεχνþν Θεσσαλονßκης και το Αρχαιολογικü Μουσεßο ΚαβÜλας,
με ιδιαßτερη χαρÜ σας προσκαλοýν στα εγκαßνια της Ýκθεσης ΔιαδρομÝς, με Ýργα ζωγραφικÞς, γλυπτικÞς και χαρακτικÞς 51 σýγχρονων ΕλλÞνων καλλιτεχνþν,την ΠαρασκευÞ 5 Οκτωβρßου, þρα 20:30 στο Αρχαιολογικü Μουσεßο ΚαβÜλας.
Η Ýκθεση πραγματοποιεßται στο πλαßσιο του προγρÜμματος παραλλÞλων δρÜσεων της1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης, την οποßα διοργανþνει το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης με την υποστÞριξη του Υπουργεßου Πολιτισμοý.
 
 ... 
  TÝëïò ôùí åêèÝóåùí, ÁðïèÞêç Â1 - à  
 
Ενημερþνουμε το κοινü οτι οι εκθÝσεις στο ΛιμÜνι θα διαρκÝσουν μÝχρι τις 28/09 στην ΑποθÞκη Γ και τις 29/09 στην ΑποθÞκη Β1
 
 ... 
  TÝëïò ôïõ ÖåóôéâÜë Ôáíãêü  
 
 
 ... 
  Åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò "Remezzo"  
 

Ο Πολιτιστικüς Οργανισμüς του δÞμου ΚαλαμαριÜς συνδιοργανþνει με την ΕλληνοαμερικανικÞ ¸νωση την Ýκθεση σχεδßων της Marie Wilson "Hypnotic Tracing" στην γκαλερß Remezzo.

Gallery Remezzo, ΚαλαμαριÜ

ΝικολÜου ΠλαστÞρα (Ýναντι μαρßνας ΕΟΤ)

ΔιÜρκεια Ýκθεσης: 11 Οκτωβρßου

 
 ... 
  Ïìáäéêü Åéêáóôéêü Äñþìåíï - "Ôï Ößäé"  
 

Στις 22 και 23 Σεπτεμβρßου 2007 στο πλαßσιο του Διεπιστημονικοý Συνεδρßου ΛÞξης της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης, θα πραγματοποιηθεß το εικαστικü δρþμενο "ΤΟ ΦΙΔΙ", στο λιμÜνι της Θεσσαλονßκης (Α' ΠροβλÞτα, χþρος παιδικοý σταθμοý).

ΕπιμÝλεια: ΓιÜννα Κιλßμη, ¸λενα Τονικßδη.
¿ρα: 10:00 πμ

 
 ... 
  ÓõíÝäñéï ëÞîçò ôçò 1çò Ìðéåíáëå Óõã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò.  
 
Το ΣÜββατο 22 Σεπτεμβρßου 2007 θα πραγματοποιηθεß στην ΑποθÞκη Γ, Αßθουσα σεμιναρßων, ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης,το ΣυνÝδριο ΛÞξης της 1ης ΜπιενÜλε Σýφχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης.
 
 ... 
  Äñþìåíï "Ðåñß Óõìðïóéáóìïý"  
 

Στο πλαßσιο της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης, θα πραγματοποιηθεß στις 20-21 Σεπτεμβρßου, το μουσικοθεατρικü εικαστικü δρþμενο "Περß Συμποσιασμοý" με θÝμα το συμπüσιο- μια διαδρομÞ στο χρüνο απü τα ρωμαúκÜ συμπüσια μÝχρι σÞμερα.
Δρþμενο - 20:00 - Πλατεßα Ναυαρßνο
ΘεατρικÞ παρÜσταση -21:30 - ΑποθÞκη Γ', ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης
Δραματουργßα - ΣκηνοθετικÞ διδασκαλßα: ΙσαβÝλλα Μαρτζοποýλου

 
 ... 
  "Ôéìþìåíïò ÊáëëéôÝ÷íçò" ËÞäá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ  
 

Με αφορμÞ τη 1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης που διοργανþνει το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης, σας προσκαλοýμε στα εγκαßνια του Ýργου "ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ", της τιμþμενης και επßσημης προσκεκλημÝνης καλλιτÝχνιδως, ΛÞδα Παπακωνσταντßνου.

ΗμÝρα: ΣÜββατο 22 Σεπτεμβρßου 2007

Τüπος: ΑποθÞκη Β1-ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης

¿ρα: 21:00 - 00:00

 
 ... 
  ÐñïâïëÝò ôïõ project "Public Screen".  
 

ΣÞμερα 17/9 θα πραγματοποιηθοýν προβολÝς του project "Public Screen" σε επιλεγμÝνα σημεßα στη πüλη (Αεροδρüμιο Θεσσαλονßκης, πρüσοψη Μουσεßου Φωτογραφßας Θεσσαλονßκης).

ΔιοργÜνωση: ΚÝντρο Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης

ΕπιμÝλεια: Συραγþ ΤσιÜρα

 
 ... 
  ÔÝëïò ãéá ôï "Ðåäßï ÄñÜóçò Êüäñá"  
 
 
 ... 
  1ç ÐñïâïëÞ ôïõ project "Public Screen"  
 
Θα θÝλαμε να σας ενημερþσουμεüτι η 1η προβολÞ του Public Screen θα γßνει σÞμερα στις 14 Σεπτεμβρßου 2007, στο δασÜκι του ΣτρατοπÝδου Κüδρα, ΔÞμος ΚαλαμαριÜς .
H προβολÞ θα γßνει στον κλειστü χþρο του θεÜτρου.
Η διÜρκεια του βßντεο εßναι 4 þρες και 30 λεπτÜ και η þρα Ýναρξης της προβολÞς 20:30
 
 ... 
  ¸íáñîç ôçò Ýêèåóçò "ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ", (ÓÊÅÔÂÅ-ÅÅÔÅ) ÊáâÜëá.  
 
ΣÞμερα 13/9 θα πραγματοποιηθεß η Ýναρξη της Ýκθεσης "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ", (ΣΚΕΤΒΕ-ΕΕΤΕ) στη ΚαβÜλα. Η Ýκθεση εντÜσεται στο περÜλληλο πρüγραμμα της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης.
 
 ... 
  ÔÝëïò ôçò Ýêèåóçò "Recreation-maid in Greece" óôï ÁëáôæÜ ÉìáñÝô.  
 

ΣÞμερα 12/9 ολοκληρþνεται η Ýκθεση στο ΑλατζÜ ΙμαρÝτ, "Recreation - maid in Greece", με επιμÝλεια :Θαλεßα Στεφανßδου και Νßκος ΜυκονιÜτης,στο πλαßσιο της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης που διοργανþνεται απü το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης και το Υπουργεßο Πολιτισμοý.

 
 ... 
  ÔÝëïò ôçò Ýêèåóçò - "Åôåñïôïðßåò:ÄéïñÜóåéò - ÄéáéñÝóåéò: áðü åäþ êáé áðü áëëïý"  
 
ΣÞμερα 12/9 ολοκληρþθηκε η Ýκθεση "Ετεροτοπßες: ΔιορÜσεις - ΔιαιρÝσεις: απü εδþ και απü αλλοý", με επιμÝλεια της Κατρßν Νταβßντ στο Γενß Τζαμß (Παλαιü Αρχαιολογικü Μουσεßο).
 
 ... 
  ¸íáñîç êáé åãêáßíéá Ýêèåóçò "¶ëëïé Ôüðïé"  
 
ΣÞμερα, Τρßτη 11 Σεπτεμβρßου στις 20:30, εγκαινιÜζεται η Ýκθεση του αρχιτÝκτονα και επιμελητÞ Απüστολου Καλφüπουλου "¶λλοι Τüποι" στο Κτßριο των Παλαιþν Ψυγεßων του ΟΛΘ.

Η Ýκθεση στηρßζεται στην ιδÝα του επιμελητÞ της Ýκθεσης, αρχιτÝκτονα και διδÜσκοντα στο ΤμÞμα Αρχιτεκτüνων του ΑΠΘ, Απüστολου Καλφüπουλου και Ýπεται ενüς διÞμερου εντατικοý workshop (19-20 Μαρτßου) με συζητÞσεις, παρουσιÜσεις, επιτüπου επισκÝψεις, καταγραφÝς και δρÜσεις. ΚατÜ τη διÜρκεια του εργαστηρßου σχηματßστηκαν ομÜδες των δýο ατüμων (1 αρχιτÝκτονας + 1 καλλιτÝχνης) και σε κÜθε ομÜδα ανατÝθηκε μßα απü τις 10 ετεροτοπßες, ενþ τα μÝλη της ομÜδας επÝλεξαν τον τρüπο που δοýλεψαν.

Η Ýκθεση θα διαρκÝσει μÝχρι τις 11 Οκτωβρßου.
 
 ... 
  Åãêáßíéá Ýêèåóçò öùôïãñáößáò ìå ôßôëï: ”ÄÉÁÓÔÁÕÑÙÓÅÉÓ/CROSSROADS”,  
 

ΕγκαινιÜζεται την ΔευτÝρα 10 Σεπτεμβρßου 2007, 8.30μμ, η ομαδικÞ Ýκθεση φωτογραφßας με τßτλο: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ/CROSSROADS, στην gallery TETTIX (Tσιμισκη & Διαλεττη 3)

Με την Ýκθεση αυτÞ το Φωτογραφικü ΚÝντρο Θεσσαλονßκης συμμετÝχει στο ταυτüχρονο πρüγραμμα της

1ης BIENNALE του KΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣυμμετÝχουν:

Ζαχαρßας Αυγερινüς, ΘανÜσης ΡÜπτης, Ευθýμης Μουρατßδης, ΙσμÞνη Γοýλα, Βασßλης ΚαρκατσÝλης, Γιþργος ΠαπαχαραλÜμπους, ΤÜσος ΝτεγιÜννης, Σταýρος Δαγτζßδης και ΑχιλλÝας Σαββüπουλος.


Περισσüτερα:

www.fkth.gr

τηλ.6942860890

 
 ... 
  ¸íáñîç êáé åãêáßíéá Ýêèåóçò "Èåóóáëïíßêç – Buenos Aires"  
 
Την ΠÝμπτη 6 Σεπτεμβρßου, þρα 20:30 στον εκθεσιακü χþρο Remezzo Palace, εγκαινιÜζεται η Ýκθεση Θεσσαλονßκη - Buenos Aires με δεκατρεßς καλλιτÝχνες που εκθÝτουν εικαστικÜ Ýργα, φωτογραφßες και κουστοýμια με θÝμα το τÜνγκο.

Ακολουθεß milonga (βραδιÜ χοροý)-παρουσßαση απü ¸λληνες δασκÜλους (Κωνσταντßνος Μπαγρüπουλος, Γεωργßα Προßσκου, Παýλος ΜαυρομÜτης, Αναστασßα ΔαμουλιÜνου)

ΔιÜρκεια Ýκθεσης:6 -23 Σεπτεμβρßου
 
 ... 
  ¸íáñîç ôïõ ÖåóôéâÜë åéêáóôéêþí ôå÷íþí «Ðåäßï ÄñÜóçò Êüäñá 2007», ÊáëáìáñéÜ  
 

ΕκθÝσεις, προβολÝς, περφορμανς και Üλλες δρÜσεις περιλαμβÜνει το πρüγραμμα του ΦεστιβÜλ Εικαστικþν Τεχνþν, Πεδßο ΔρÜσης Κüδρα 2007, που ανοßγει αýριο 1η Σεπτεμβρßου στο πρþην στρατüπεδο Κüδρα στην ΚαλαμαριÜ.
¸ναρξη: 19:00

 
 ... 
  Project PPC_T/Farkadona  
 

Το Project PPC_T/Farkadona ξεκινÜει το ΣεπτÝμβριο με 2 δρÜσεις στη Θεσσαλονßκη και στη Φαρκαδüνα στο πλαßσιο της 1ης BiennaleΣýγχρονης ΤÝχνηςΘεσσαλονßκης.

Το ΣÜββατο 1 Σεπτεμβρßου παρουσιÜζει σαν guest project στο χþρο του, στο κτßριο του παλιοý Αντλιοστασßου στο λιμÜνι, μÝρος του Ýργου του καλλιτÝχνη Γιþργου ΔιβÜρη Υπεροψßα το οποßο διαχειρßζεται Ýννοιες σχετικÝς με το PPC_T/Farkadona, üπως οι αιτßες/συνθÞκες μετεγκατÜστασης πληθυσμþν και η διαμüρφωση νÝων τρüπων αντßληψης και αναπαρÜστασης αυτþν.
Το Ýργο λειτουργεß και ως link με την Ýκθεση Attic with a View, στο εικαστικü φεστιβÜλ Πεδßο ΔρÜσης Κüδρα 2007.

Την ΚυριακÞ 2 Σεπτεμβρßου, στον αυτοδιαχειρζüμενο πολιτιστικü χþρο της κοινüτητας Ελληνοποντßων Φαρκαδüνας, πειραματιζüμενοι πÜνω σε νÝου τýπου media objects θα φτιÜξουμε την Gazolina M, μßα φορητÞ συσκευÞ υπολογιστÞ με ανακυκλωμÝνα υλικÜ, με στüχο την καταγραφÞ αφηγÞσεων αλλÜ και τη σýνθεση εικüνων, Þχων και ιστοριþν.
Η Gazolina M εßναι το δεýτερο αντικεßμενο σ αυτÞ την κατεýθυνση που θα παραχθεß με την κοινüτητα, μετÜ την Gazolina που φτιÜξαμε πÝρυσι το καλοκαßρι.

Με την Gazolina M, θα ξεκινÞσουμε μßα σειρÜ εργαστηρßων στη Φαρκαδüνα, στη Θεσσαλονßκη και στις ΣÜπες με παλιννοστοýντες των περιοχþν αυτþν.
Καλοýμε σε συμμετοχÞ üποιον ενδιαφÝρεται.
Επικοινωνßα:
Ppc-t@ppc-t.gr
6949381304

 
 ... 
  Åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò "ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ" (ÓÊÅÔÂÅ-ÅÅÔÅ) ÍÜïõóá  
 
Με αφορμÞ τη 1η ΜπιεννÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης που διοργανþνει το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης, σας προσκαλοýμε στα εγκαßνια της Ýκθεσης "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ" που θα πραγματοποιηθεß σÞμερα ΔευτÝρα 27/8 και þρα 20:30, στο Χþρο ΤÝχνης "ΝαúÜς" στη ΝÜουσα.
 
 ... 
  Áýãïõóôïò, óéíåìÜ ìå öåããÜñé - "Ôá öþôá ôçò ðüëçò"  
 
ΣÞμερα, ΔευτÝρα 27/8 στο θερινü σινεμÜ της ΜονÞς Λαζαριστþν, η προβολÞ της ταινßας "Τα φþτα της πüλης", του ΤσÜρλι ΤσÜπλιν (ΗΠΑ 1931). Η ταινßα επßσης θα προβÜλεται μÝχρι και της 30/8/07, üπου και θα λÞξει το Φεστιβαλ ΚινηματογρÜφου Θεσσαλονßκης.
 
 ... 
  Áýãïõóôïò, óéíåìÜ ìå öåããáñé - "Ìéá íý÷ôá óôçí ÊáæáìðëÜíêá"  
 

ΣÞμερα, ΠαρασκευÞ 24/8 στο θερινü σινεμÜ της ΜονÞς Λαζαριστþν, η προβολÞ της ταινßας "Μια νýχτα στη ΚαζαμπλÜνκα" του ¶ρτσι ΜÜγιο, ΗΠΑ 1946. Η ταινßα επßσης θα προβÜλεται μÝχρι και της 26/8/07.

¿ρες προβολþν: 21:00 & 23:00

ΤιμÞ εισιτηρßου: 5 ευρþ/ προβολÞ

 
 ... 
  ¸íáñîç Ýêèåóçò "ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ" (ÓÊÅÔÂÅ - ÅÅÔÅ) ÍÜïõóá  
 
Με αφορμÞ τη 1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης που διοργανþνει το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης, με την υποστÞριξη του υπουργεßου Πολιτισμοý σε συνεργασßα με το δÞμο ΝÜουσας και τον ΔΗ.Π.Ο.Ν.,
θα εγκαινιαστεß τη ΔευτÝρα 27 Αυγοýστου, στισ 20:30, η Ýκθεση με τßτλο "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ", στο Χþρο ΤÝχνης "ΝαúÜς" στη ΝÜουσα.
Η Ýκθεση θα παραμεßνει ανοιχτÞ για το κοινü μÝχρι και τις 9 Σεπτεμβρßου.
 
 ... 
  Áýãïõóôïò, óéíåìÜ ìå öåããÜñé - "Åíôéìüôáôïé ößëïé ìïõ ÉÉ"  
 

ΣÞμερα Τρßτη 21/8 στο θερινü σινεμÜ της ΜονÞς Λαζαριστþν, η προβολÞ της ταινßας "Εντιμüτατοι φßλοι μου ΙΙ", του ΜÜριο ΜονιτσÝλι (Ιταλßα 1982). Η ταινßα θα προβληθεß επßσης, αýριο ΤετÜρτη 22/8 και ΠÝμπτη 23/8/07.

¿ρες προβολþν: 21:00 & 23:00

ΤιμÞ εισητιρßου:5 ευρþ/προβολÞ

 
 ... 
  ÔÝëïò Ýêèåóçò óôï éóüãåéï ôïõ Ôåëëüãëåéïõ  
 

ΣÞμερα ολοκληρþνεται μÝρος της Ýκθεσης "Ετεροτοπßες: Η Κοινωνßα ΠρÝπει να Αμυνθεß" του Jan Erik Lundstrom, στο ισüγειο του Τελλüγλειου Ιδρýματος Τεχνþν.

 
 ... 
  ÔÝëïò åêèÝóåùí óôï Ìïõóåßï Öùôïãñáößáò Èåóóáëïíßêçò  
 
ΣÞμερα, ΔευτÝρα 20/8 ολοκληρþθηκε η Ýκθεση Φωτογραφßας στο Μουσεßο Φωτογραφßας Θεσσαλονßκης με τßτλο "¸νας τüπος χωρßς τüπο", (Lynne Cohen και Lucinda Devlin) και οι "Μυστικοß ΚÞποι", (ΓιÜννης Θεοδωρüπουλος και ΔÞμητρα Λαζαρßδου).
 
 ... 
  Áýãïõóôïò, ÓéíåìÜ ìå ÖåããÜñé  
 


Σας προσκαλοýμε στην επßσημη Ýναρξη του θερινοý κινηματογρÜφου,

Αýγουστος, σινεμÜ με φεγγÜρι

την ΠÝμπτη 2 Αυγοýστου 2007, στις 21:00
στη ΜονÞ Λαζαριστþν.


Cocktail party με ζωντανÞ μουσικÞ και προβολÞ ταινßας Thank you for smoking, του Jason Reitman

 
 ... 
  Aíáêïßíùóç óõììåôå÷üíôùí ôïõ project "Public Screen"  
 


PUBLIC SCREEN: 1st Thessaloniki Biennale of Contemporary Art

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ


1.Αγγελßδη ΑντουανÝττα (1950, ΑθÞνα)- Wallden Rea(1976, Παρßσι)

2.ΑγγÝλου- Μεταλληνοý ΒιβιÜννα (1955, Θεσσαλονßκη)

3.Αθανασοποýλου ΖÝφη- ΑλαβÝρας ΧρÞστος(1965, Θεσσαλονßκη)- Δρüσος

Γιþργος- Καψοýλη Χρýσα- ΠαλιÜτσος Γιþργος- Πετρüπουλος ΓιÜννης-

Τσιοýρας ΑλÝξανδρος- ΧατζÞ Βßκυ(1973, Θεσσαλονßκη)

4.Αλεξανδρßδης ΑλÝξανδρος (1979, ΚαβÜλα)

5.Αλεξοποýλου ¼λγα (1980, ΑθÞνα)

6.Alfaro Greta (1977, Pamplona, Spain)

7.ΑμπÜβη ΑνδριανÞ (1978, ΑθÞνα)

8.Anastasakos Manolis (1977, ΑθÞνα)

9.ΒαβυλουσÜκης Γιþργος (1970, Χßος)

10.Verwée Adriaan (1975, Gent, Belgium)

11.ΒρÜντζας Παναγιþτης (1973, Τρßκαλα)

12.Bürner Susanne ( 1970, Ellwangen, Jagst)

13.Chatzivasileiadi Georgia (1976, Athens)

14.ΓιαμπουλντÜκη ΖωÞ (1982, Αλεξανδροýπολη)

15.Gonzalez Pedro (1976, Brooklyn, N.Y.)

16.Goutos Konstantinos Antonios (1973, Larissa)

17.ΓραμμÝνου Ευγενßα (1970, ΧαλκιδικÞ)

18.Group okko (ΚοσκινÜ ΜαριλÝνα /1963, ΚÝρκυρα - Κüκκαλης Νßκος/

1966, ΚÝρκυρα)

19.Δαγτζßδης Σταýρος (ΚομοτηνÞ)

20.Δαμοποýλου Γεωργßα( 1969, ΑθÞνα)

21.Δßκας Νßκος (1979, Θεσσαλονßκη)

22.Εφεüγλου ¸λενα (1978, ΔρÜμα)

23.Zika Alex(1975, Munich, Germany)- Cottino Gian Paolo(1972,

Zambia)- Mariani Christina (1973, Limbiate, Italy)

24.ΘεωνÜς Γιþργος (1979, Κω)

25.Ιωαννßδου Γιþτα (1976, ΑθÞνα) - ΣαρρÞ Μαρßα(1975, ΑθÞνα)

26.ΚαλλιγÜ Λßζη (1943, ΑθÞνα)

27.ΚαλτσÜ ΜαριÜννα (1984, ΛÜρισα)

28.ΚαποκÜκη Νßκη( ΑθÞνα)- Χαλυβοποýλου ΒÜντα(ΑθÞνα)

29.Karaindros Jason (1963, ΑθÞνα)

30.ΚαραογλÜνη Χριστßνα Ευανθßα (1980, Θεσσαλονßκη) Κωδωνßδου

Ευγενßα(1980, ΑττικÞ) ΜουργιÜ Ευθυμßα(1981, Χαλκßδα)

31.ΚασσαβÝτη Οýρσουλα (1980, ΑθÞνα)

32.Katonas Asimis (1974, ΑθÞνα)

33.Kefalos Andromahi (1951, ΑθÞνα)

34.Κßσσας Κωνσταντßνος (1972, Θεσσαλονßκη)

35.ΚοκκινÜκη Κατερßνα (1977, ΑθÞνα)

36.Κολοκοτρþνη ΦωτεινÞ (1981, ΑττικÞ)

37.ΚωνσταντÜ ΔανÜη (1973, ΑθÞνα)

38.Κωνσταντßνου ΙωÜννης (1963, ΠÜρος)

39.Κþτση Τßνα (1975, ΑθÞνα)

40.Λιανοý Μαρßα (1976, Κýπρος)

41.Λουζικιþτης Γ. ΔημÞτρης (1964, Στρατονßκη, ΧαλκιδικÞ)

42.Luigi Caroline (1970, ΜπαστιÜ, Γαλλßα)

43.ΛυντζÝρης Γιþργος (1966, ΑθÞνα)

44.ΜακρÞ ΤÝτα (Θεσσαλονßκη)

45.Marketou Jenny (1983, Athens)

46.May Caroline (1975, Athens)

47.ΜεúμÜρογλου ΔÝσποινα (1944, ΑλεξÜνδρεια, Αßγυπτος)

48.Μελανßτης ΓιÜννης (1967, ΑθÞνα)

49.Meyer Patrick (1956, Strasburg, France)

50.Michael Theo (1978, Θεσσαλονßκη)

51.Milstein Ohad (1973, Israel)

52.ΜπÜλου ΒÜσω (1985, ΣικÜγο)

53.Μπαμποýσης Μανþλης (1950, ΑθÞνα)

54.Bechrakis Venia (ΑθÞνα)

55.ΜπλιÜτκας Νικüλαος (1962, ΝÜουσα)

56.Botsford Eileen (U.K.)

57.Boukla Eirini (1967, Korinos Pierias)

58.ΜυλωνÜ ΕλÝνη (1944, ΑθÞνα)

59.ΝτεξÞς Στυλιανüς(1961, Θεσσαλονßκη)- ΒουνÜτσου Μυρσßνη(1968,

ΑθÞνα)

60.ΠÜλλας ΘανÜσης (Θεσσαλονßκη)

61.ΠÜλλας ΧÜρης (1978, Γερμανßα)

62.ΠαπαδÞμου Μαρßα (1976, ΛÜρισα)

63.Παπαδüπουλος ΓιÜννης (1975, ΠÜτρα)

64.Παπαδüπουλος Σταýρος (1966, Θεσσαλονßκη)

65.Paraphernalia- Art (Αθανασοποýλου Ζαφειρßα- Δρüσος Γιþργος-

Καλλßρης Γιþργος- ΛÜππα Αναστασßα/ 1982, Θεσσαλονßκη-

Σπανοποýλου ΑνÝζα/ 1977, Αλεξανδροýπολη- ΧρυσÜφη ΒακλαβÜ Μαρßα)

66.Πασχαλßδου Μαρßα (1966, ΠειραιÜς)

67.ΠÝτρου Λßα (1978, ΚρÞτη)

68.Prehn Seeler Christiane (1960, Flensburg, Germany)

69.ΠρωτοψÜλτου ΤÜσος (1980, ΒÝροια)

70.Ρουμελιþτη Ναταλßα (1980, ΙωÜννινα)

71.ΣεβαστÞ ΔÝσποινα (1977, ΑθÞνα)

72.Σιμüπουλος ΑλÝξανδρος (1977, ΕλλÜδα)

73.Σιþμου Νικολßνα (1978, Θεσσαλονßκη)

74.ΣκαρλÜτου ¶ννα (1958, Ωρολüγιον Κýμης, Εýβοια)

75.Σκοýφιας Μανþλης (1965, ΒÝροια)

76.ΣοφοκλÝους Κωνσταντßνα (1974, Λεμεσüς, Κýπρος)

77.Στεφüπουλος Κωνσταντßνος (1977, Θεσσαλονßκη)

78.ΤζιρτζιλÜκη ΕλÝνη (ΑθÞνα)

79.Τολßκα Σοφßα (1978, Θεσσαλονßκη)

80.Τοπτσßδου, Ολυμπßα (1977, ΔρÜμα)

81.ΤουλιÜτου, Γεωργßα (1971, ΑθÞνα)

82.Τριανταφýλλου, Νßκος (1959, Θεσσαλονßκη)

83.ΤσακνιÜς Γιþργος (1968, ΑθÞνα)

84.ΤσαλαμÜνης Γιþργος (1981, ΚαβÜλα)

85.Tsiaras Philip (1952, Nashua, New Hampshire)

86.Τσιτοýρη ¶λκηστις(1982, ΑθÞνα)- Μυλιþνης Φþτης(1981, ΑθÞνα)

87.ΦαρμακÜ Ηρþ (1973, Λευκωσßα, Κýπρος)

88.ΦÜρος, ΜÜκης (1967, ΑθÞνα)

89.Ferrando Giraut David (1978, Santiago de Compostela, Spain)

90.Flemming Alex (1954, Säo Paolo)

91.Χαλυβοποýλου ¸φη (1959, Θεσσαλονßκη)

92.ΧατζÜρας ΠÜνος (1962, ΑθÞνα)

93.Χατζηγεωργßου Γιοýλα (1968, ΠÜφος, Κýπρος)

94.ΧÞρα ΒÞλη (1977, Θεσσαλονßκη)

95.Χονδρüς Κωνσταντßνος (1992, Θεσσαλονßκη)

96.ΨωμÜ Ευαγγελßα (1978, Θεσσαλονßκη)
 
 ... 
  ÐáñÜôáóç ôçò Ýêèåóçò Ìïõóåßïõ Öùôïãñáößáò Èåóóáëïíßêçò  
 
Θα θÝλαμε να σας ενημερþσουμε üτι η διÜρκεια παρουσßασης των εκθÝσεων '¸νας τüπος, χωρßς τüπο" και "Μυστικοß ΚÞποι" που φιλοξενεß το Μουσεßο Φωτογραφßας Θεσσαλονßκης παρατεßνεται Ýως τις 20 Αυγοýστου.
 
 ... 
  Ðñüóêëçóç óå êáëëéôå÷íéêü äéåðéóôçìïíéêü êáé äéáäñáóôéêü åñãáóôÞñé  
 

Καλλιτεχνικü διεπιστημονικü και διαδραστικü εργαστÞρι με θÝμα
τον εγκλεισμü και τον χαμÝνο χρüνο: 1 14 Ιουλßου 2007,
Επταπýργιο, Γεντß ΚουλÝ.
στα πλαßσια της 1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑνοιχτÞ συνÜντηση: ΠαρασκευÞ, 13 Ιουλßου 2007, þρα 21.00, Γεντß ΚουλÝ


Το Μακεδονικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης,
η ΘερινÞ Ακαδημßα του Εθνικοý ΘεÜτρου,
και η 9η Εφορßα Βυζαντινþν ΑρχαιοτÞτων,

σας προσκαλοýν την ΠαρασκευÞ, 13 Ιουλßου 2007, þρα 21.00,

σε μια διαδρομÞ ανÜμεσα σε Ýργα και επεμβÜσεις του εικαστικοý και θεατρικοý εργαστηρßου που πραγματοποιεßται στο Γεντß ΚουλÝ (Επταπýργιο), üπου συναντþνται η θεατρικÞ, η εικαστικÞ, η λογοτεχνικÞ και η ιστορικÞ διÜσταση.

Το δρþμενο αυτü προτεßνει μια Üλλη εμπειρßα του κεντρικοý ερωτÞματος ποιος εßναι εδþ;, που θÝτει η ομþνυμη Ýκθεση του Μακεδονικοý Μουσεßου Σýγχρονης ΤÝχνης .

Την επιμÝλεια του εργαστηρßου Ýχουν απü κοινοý η καλλιτεχνικÞ υπεýθυνη της ΘερινÞς Ακαδημßας του Εθνικοý ΘεÜτρου, θεατρολüγος, ΕλÝνη Βαροποýλου και ο καλλιτεχνικüς διευθυντÞς του Μακεδονικοý Μουσεßου Σýγχρονης ΤÝχνης, ιστορικüς τÝχνης, ΝτÝνης Ζαχαρüπουλος, με την σýμπραξη της θεατρολüγου ΕιρÞνης ΜουντρÜκη.

ΣυμμετÝχουν:
ο σκηνοθÝτης Laurent Chétouane, με μια ομÜδα 15 φοιτητþν της ΔραματικÞς ΣχολÞς του Εθνικοý ΘεÜτρου ΑθÞνας, του Κρατικοý ΘεÜτρου Βορεßου ΕλλÜδος και του Πανεπιστημιακοý Θεατρικοý ΤμÞματος Θεσσαλονßκης
οι καλλιτÝχνες Isabelle Arthuis, Guillaume Durand, Michel François, Χριστßνα ΚÜλμπαρη, Erwan Mahéo, Xavier Noiret-Thomé, Γιþργος ΣουρμελÞς, Robert Suermondt και ΣτÝφανος Τσιβüπουλος.


Στην εκδÞλωση συμμετÝχει ο Πολιτιστικüς Οργανισμüς του ΔÞμου ΚαλαμαριÜς (Πεδßο ΔρÜσης Κüδρα) και υποστηρßζει το Γαλλικü Ινστιτοýτο Θεσσαλονßκης.

 
 ... 
  Óõíáõëßá ôçò Galina Chistiakova óôï Âõæáíôéíü Ìïõóåßï  
 

Πρüγραμμα με Ýργα Ρþσων συνθετþν του 20ου αιþνα (Σοστακüβιτς, Προκüφιεβ, Σεντρßν, ΣκριÜμπιν, Στραβßνσκι) θα παρουσιÜσει σε προσωπικÞ συναυλßα στις 12 Ιουλßου και þρα 21:00 η Ρωσßδα πιανßστα Γκαλßνα Τσιστιακüβα.

Η συναυλßα διοργανþνεται στο πλαßσιο της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης και θα πραγματοποιηθεß στο αßθριο του Βυζαντινοý Μουσεßου σε αισθητικü διÜλογο με την εικαστικÞ εγκατÜσταση Μαýρα ΠουλιÜ του Βαντßμ ΖαχÜροφ.
Η νεαρÞ Ρωσßδα μουσικüς θα παρουσιÜσει στο κοινü της Θεσσαλονßκης μερικÜ απü τα σημαντικüτερα αριστουργÞματα της πιανιστικÞς τÝχνης του 20ου αιþνα, αξιοποιþντας την ποικιλßα του ýφους του καθενüς απü τους συνθÝτες που επÝλεξε να παρουσιÜσει. Απü Ýργα που αφιÝρωσαν ο Σοστακüβιτς και ο Σεντρßν στα παιδιÜ μÝχρι το αποκορýφωμα της μουσικÞς επανÜστασης που παρουσßαζε στις αρχÝς του 20ου αιþνα ο ΣεργκÝι ΝτιÜγκιλεφ στο Παρßσι, τον περßφημο Πετροýσκα του Στραβßνσκι. Απü τις σκοτεινÝς ΠαραισθÞσεις του Προκüφιεφ μÝχρι το γνωστüτατο αριστοýργημÜ του Montecchi i Capuleti. Απü την παρουσßαση αυτÞ δεν θα μποροýσε να απουσιÜζει Ýνας απü τους γνωστüτερους Ρþσους συνθÝτες, το Ýργο του οποßου σηματοδüτησε το ρεπερτüριο της μουσικÞς για πιÜνο, ο Α. ΣκριÜμπιν.
Η Γκαλßνα Τσιστιακüβα γεννÞθηκε στη Μüσχα και απü Ýνδεκα ετþν Üρχισε να εμφανßζεται ως πιανßστα στη σκηνÞ πολλþν απü τις σημαντικüτερες αßθουσες συναυλιþν του κüσμου. ¸χει παßξει ως σολßστ (μüνη της Þ με ορχÞστρα) στη Γαλλßα, τη Γερμανßα, την Αυστρßα, την Πολωνßα, τη Φινλανδßα, την Τσεχßα, το Μονακü, την Ιταλßα, την Ιαπωνßα κ.α. Εßναι μαθÞτρια του περßφημου Ρþσου πιανßστα ΜιχαÞλ ΒοσκρεσÝνσκι και Ýχει διακριθεß σε διεθνεßς διαγωνισμοýς (Ρωσßα, Γερμανßα, ΕλλÜδα, Ιταλßα, Ουκρανßα κ.α.).
Στη Θεσσαλονßκη, η Γκαλßνα Τσιστιακüβα εμφανßζεται για πρþτη φορÜ, και αυτü εßναι για την ßδια Ýνα πολý σημαντικü γεγονüς, μßα προσωπικÞ και πνευματικÞ αναζÞτηση, μßα επιστροφÞ στις ρßζες της, αφοý οι πρüγονοß της μετανÜστευσαν στη Ρωσßα απü την Θεσσαλονßκη, σχετικÜ πρüσφατα, κατÜ την περßοδο του ΜεσοπολÝμου.

 
 ... 
  Ðñüóêëçóç óôá åãêáßíéá ôçò åãêáôÜóôáóçò "Ðñéüíé"  
 

Ο Filippov δημιοýργησε Ýνα γιγÜντιο πριüνι που σχßζει τη γη απü μÝσα-εικüνα μιας αμεßλικτης μοßρας που πληγþνει την ανθρωπüτητα, üπως τα γεωλογικÜ ρÞγματα. Μüνο που εδþ το χÝρι της μοßρας δεν χτυπÜει απü ψηλÜ, απü κει που το περιμÝνουμε, αλλÜ απü τα βÜθη, απü τις ρßζες - μια επικßνδυνη Ýννοια που μπορεß να οδηγÞσει σε πολιτικοýς σεισμοýς.

ΕπιμÝλεια: Μαρßα ΤσαντσÜνογλου

10 Ιουλßου, 20:30
Εγκαßνια στον αýλιο χþρο του Αρχαιολογικοý Μουσεßου Θεσσαλονßκης
 
 ... 
  Ðñüóêëçóç óôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò "Tout doit disparaître!" (¼ëá ðñÝðåé íá åîáöáíéóôïýí!)  
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOUT DOIT DISPARAITRE
Στο πλαßσιο της 1ης Biennale Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης παρουσιÜζεται το Ýργο του ΓÜλλου καλλιτÝχνη Jean-François Bocle Tout doit disparaître και Tu me copieras. Πρüκειται για μια εγκατÜσταση απü εκατοντÜδες μπλε πλαστικÝς σακοýλες και μια βιντεοπροβολÞ.

Το Ýργο του Jean-François Boclé μπορεß να χαρακτηριστεß πολýσημο, ακüμη και πολυφωνικü. Οι εγκατÜσταση Tout doit disparaître! (¼λα πρÝπει να εξαφανιστοýν!) ξυπνÜ μνÞμες εκατομμυρßων ανθρþπων που χÜθηκαν στο ταξßδι της υπερατλαντικÞς εξορßας, που Ýγιναν εμπüρευμα, και ξεχÜστηκαν πια απü την ιστορßα. Η αμεσüτητα της ανÜκλησης του συγκεκριμÝνου παρελθüντος συμπßπτει με μια τελεßως σýγχρονη εικüνα των κοινωνιþν μας. ΑυτÝς οι πλαστικÝς σακοýλες, αντικεßμενα που αντικατοπτρßζουν τüσο την ανταλλαγÞ üσο και την απþλεια, γßνονται τεκμÞρια ενüς εμπορικοý παρüντος και παραπÝμπουν σε üσες και üσους Ýχουν στοιβαχθεß στα κÝντρα διαλογÞς, σε εκεßνους που βρßσκονται δεμÝνοι στα καθßσματα του αεροπλÜνου για επαναπροþθηση, στους κρυφοýς και παρÜνομους, ηττημÝνους απü ταξßδια και ναυÜγια.
Jean-François Boclé

ΕπιμÝλεια: Jan-Erik Lundström

Σε συνεργασßα με το Γαλλικü Ινστιτοýτο Θεσσαλονßκης.
Απü τις 11 Ιουλßου Ýως 30 Σεπτεμβρßου στην αßθουσα εκθÝσεων Γαλλικοý Ινστιτοýτου.
Εγκαßνια: 11 Ιουλßου, 20.30
 
 ... 
  Ðåñöüñìáíò ôçò ÍáñéíÝ ÆïëéÜí ìå ôéôëï «Áéþíéá ÅðéóôñïöÞ» Þ «dèjá vue»  
 
1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης:
Περφορμανς της ΝαρινÝ ΖολιÜν με τßτλο
Αιþνια ΕπιστροφÞ Þ dèjá vue

ΤετÜρτη 4 Ιουλßου, þρα 20:30

ΑποθÞκη Γ στο ΛιμÜνι

Μετα την περφüρμανς πρüκειται να προβληθει ντοκιμαντÝρ μικροý μÞκους της ΝαρινÝ ΖολιÜν με τßτλο
ΜαντÜν

ΤετÜρτη 4 Ιουλßου, þρα 21:30
Αßθουσα σεμιναρßων-ΑποθÞκη Γ στο ΛιμÜνι
 
 ... 
  Ðñüóêëçóç óôá åãêáßíéá åêèÝóåùí Ìïõóåßïõ Öùôïãñáößáò  
 

Το Μουσεßο Φωτογραφßας και το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης σας προσκαλοýν στα εγκαßνια των εκθÝσεων που γßνονται στο πλαßσιο της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης με θÝμα την Ετεροτοπßα.

Την ΠαρασκευÞ 22 Ιουνßου στις 20.30 στο Μουσεßο Φωτογραφßας.

¸νας Τüπος Χωρßς Τüπο με Ýργα των Lucinda Devlin (USA) και Lynne Cohen (CAN)
ΕπιμÝλεια: ΗρακλÞς ΠαπαúωÜννου

Μυστικοß ΚÞποι με Ýργα των ΓιÜννη Θεοδωρüπουλου (GR) και ΔημÞτρης Λαζαρßδου (GR)
ΕπιμÝλεια: ΒαγγÝλης Ιωακειμßδης

 
 ... 
  Ðåñöüñìáíò "Ïõö!"  
 

ΣÞμεραπραγματοποιεßται η περφüρμανς ΟΥΦ! του κεραμßστα-καλλιτÝχνη ¸κτορα Μαυρßδη, σε επιμÝλεια της ιστορικοý τÝχνης ΔωροθÝας Κοντελετζßδου. Η περφüρμανς θα λÜβει μÝρος στην ΑποθÞκη Γ στο ΛιμÜνι στις 20:00. ΚατÜ τη διÜρκεια της δρÜσης-εργασßας θα μοιρÜζονται απü τον καλλιτÝχνη αντικεßμενα που θα δημιουργηθοýν in situ.

 
 ... 
  Ðåñöüñìáíò "Ïõö!"  
 


Σας ενημερþνουμε üτι λüγω των καιρικþν συνθηκþν η προγραμματισμÝνη γιατις 6 Ιουνßουπερφüρμανς του καλλιτÝχνη - κεραμßστα ¸κτορα Μαυρßδη, σε επιμÝλεια ΔωροθÝας Κοντελετζßδου, στο πλαßσιο του παρÜλληλου προγρÜμματος της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλoνßκης πουεπρüκειτο να πραγματοποιηθεßστις 20:00, μπροστÜ απü την ΑποθÞκη Γ στο ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης, μεταφÝρεται για την ΤετÜρτη 13 Ιουνßου, την ßδια þρα και στον ßδιο τüπο.

 
 ... 
  Ðñüóêëçóç óå Óôñïããõëü ÔñáðÝæé ¸íáñîçò: "Åîåëßóóïíôáò ôçí ÄõíáìéêÞ"  
 


ΣτρογγυλÞ ΤρÜπεζα - Εξελßσσοντας τη δυναμικÞ
23 ΜαÀου 2007, 12.30- 6.30
ΛιμÜνι, ΑποθÞκη ΓΠρüγραμμα


12.30 - 12.50 Γιþργιος ΤσÜρας - Θεσσαλονßκη. Μßα ΜπιενÜλε ακüμα
12.50 -1.10 Μαρßα ΤσαντσÜνογλου - Παρουσßαση της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης της Θεσσαλονßκης
1.10 - 1.30 Συραγþ ΤσιÜρα - ΠαρÜλληλες δρÜσεις
1.30 - 1.50 Catherine David (επιμελÞτρια 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης της Θεσσαλονßκης)
1.50 - 2.10 Jan- Erik Lundström (επιμελητÞς 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης της Θεσσαλονßκης)
2.10 - 2.30 ΣυζÞτηση
2.30 - 2.45 ΔιÜλειμμα


2.50 - 3.10 Beral Madra - ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης της Κωνσταντινοýπολης
3.10 - 3.30 Vazgen Pahlavuni Tadevosyan - ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης του Γκιουμρß, Αρμενßα
3.30 - 3.50 Iara Bubnova - ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης της Μüσχας
3.50 - 4.10 S. Khakhanashvili - Το πρüγραμμα Caravansarai & το 1ο ΦεστιβÜλ φωτογραφßας και video art στην ΤασκÝνδη
4.10 - 4.30 ΣυζÞτηση
4.30 - 5.00 ΔιÜλειμμα

5.00- 5.20 Marieke van Hal - Αυγουστßνος ΖενÜκος (ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης, ΑθÞνα)- Οι ΕλληνικÝς ΜπιενÜλε
5.20 - 5.40 Paul Domela (ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης, Λßβερπουλ) - ΤÝχνη, τüπος, πρüσωπα: οι δεσμοß
5.40 - 6.00 Carolyn Cristov - Bakargiev (ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης, Σßδνεú) - Το σýνδρομο της ΜπιενÜλε
6.00 - 6.20 ΣυζÞτηση

 
 ... 
  Óõíáõëßá Cladestinos  
 

21 Μαßου, 21:00
Εξωτερικüς Χþρος ΑποθÞκη Γ, ΛιμÜνι
ΑνοιχτÞ Συναυλßα: Cladestinos: Οι Λαθρομεταναστες των Ρυθμþν

CLANDESTINOS... o ΞÝνος, η ΞÝνη, σε μια πατρßδα που δεν αφομοιþνεται... σε βÜθος.
Η πρüσμιξη. Οι γενιÝς, οι Üνθρωποι, οι γωνιÝς, τα χþματα, τα κýτταρα της γης.
Η ροÞ του χρüνου χαρÜζεται, χωρßς ν αλλÜζει κανÝνα απü τα οριστικÜ της πρüσωπα.
Aνθρωποι. Δßνη Þ Μßξη απü την ψυχÞ της γης.
Οι ρυθμοß ποτÝ οι ßδιοι, οι Þχοι ποτÝ προβλÝψιμοι, οι στßχοι αιχμηροß Þ τολμηροß Þ ... αληθινοß.
ΠοιÜ ψυχÞ σταμÜτησε ποτÝ να νοιþθει ;

To ανακÜτεμα των φυλþν στη διεθνÞ συγκυρßα, Ýχει επηρεÜσει και την μουσικÞ.
Η διÜθεση των ανθρþπων να συνευρεθοýν και να λειτουργÞσουν οι διαφορετικÝς κουλτοýρες σε Ýνα κοινü πλαßσιο επικοινωνßας, δεν μας αφÞνει ανεπηρÝαστους. Απο τα μηνýματα που εκπÝμπει η κßνηση του κüσμου, γεννÞθηκaν οι Clandestinos.

Η μουσικÞ των Clandestinos εßναι οικουμενικÞ με Ýντονα βαλκανικÜ, μεσογειακÜ, ανατολßτικα, electro beat στοιχεßα και συγχρüνως πολιτικÞ και κοινωνικÞ.

Απü την πρþτη τους δισκογραφικÞ δουλειÜ Mixed race και το ¨Σ´αγαπþ γιατß ´σαι ωραßα¨ που κυκλοφüρησε στη συλλογÞ της Sony ¨Ethnic Odyssey 2006¨ ως τα καινοýργια ανÝκδοτα τραγοýδια.

Η μουσικÞ των Clandestinos παραμÝνει οικουμενικÞ με Ýντονα βαλκανικÜ, μεσογειακÜ, ανατολßτικα, electro beat στοιχεßα και συγχρüνως πολιτικÞ και κοινωνικÞ.

Το συγκρüτημα περιλαμβÜνει στη σýνθεσÞ του μετανÜστες μουσικοýς που ζουν και εργÜζονται στην ΕλλÜδα. Στις συναυλßες παρουσιÜζεται αρκετü νÝο υλικü με τη συμμετοχÞ των πακιστανþν φßλων μας που μαγεýουν με τις φωνÝς και την παρουσßα τους.

Οι Clandestinos live εßναι οι:
Stratman: προγραμματισμüς, πλÞκτρα, φωνÞ
Μßμης Καφοýσιας: μπÜσο, φωνÞ
ΚυριÜκος Καραμπερüπουλος: πνευστÜ
Γιþργος ΧιντιρÜκης: κρουστÜ, drums
ΓιÜννης Κοýσης: κιθÜρες
Mohhmad Baqar Chughtai: φωνÞ, bansur
Amjad Khan Javed: φωνÞ, chimtah

 
 ... 
  ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÅ ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ  
 
Πρüσκληση σε συνÝντευξη Τýπου
ΤετÜρτη 16 ΜαÀου 2006, 12:00
ΑποθÞκη Γ- Αßθουσα Σεμιναρßων, ΛιμÜνι


Ο πρüεδρος του Δ.Σ. του Κρατικοý Μουσεßου Σýγχρονης ΤÝχνης, Γιþργος ΤσÜρας και η διευθýντρια Μαρßα ΤσαντσÜνογλου σας προσκαλοýν σε συνÝντευξη Τýπου με θÝμα
1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης
Στη συνÝντευξη θα παρευρεθεß ο Γενικüς ΓραμματÝας του Υπουργεßου Πολιτισμοý, κ. ΧρÞστος Ζαχüπουλος, καθþς και οι δυο ξÝνοι επιμελητÝς της ΜπιενÜλε,
Κατρßν Νταβßντ και Γιαν ¸ρικ Λοýντστρομ.
 
 ... 
  ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÃÊÁÉÍÉÙÍ 1çò ÌÐÉÅÍÁËÅ ÓÕÃ×ÑÏÍÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ  
 

Ο Υπουργüς Πολιτισμοý κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, ο πρüεδρος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΑΡΑΣ, το διοικητικü συμβοýλιο και η διευθýντρια του Κρατικοý Μουσεßου Σýγχρονης ΤÝχνης κα. ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ εχουν την τιμÞ να σας προσκαλÝσουν στα εγκαßνια της 1ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που θα γßνουν τη ΔευτÝρα 21 ΜΑÚΟΥ και þρα 20:00, στην αποθÞκη Γ´στο ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑÚΟΥ 2007

ΛΙΜΑΝΙ, ΑΠΟΘΗΚΗ Β1 & ΑΠΟΘΗΚΗ Γ 20:00
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ: ΔΙΟΡΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ CATHERINE DAVID

ΛΙΜΑΝΙ, ΑΠΟΘΗΚΗ Γ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ: ΤΗΡΗΤΕΣ ¶ΛΛΩΝ ΤΟΠΩΝ 20:00
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ, CONTAINER 20:00
PROJECT ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

ΛΙΜΑΝΙ, ΣΥΝΑΥΛΙΑ 21:00
CLADESTINOS GROUP

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑÚΟΥ 2007

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ºΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΥΝΘΕΙ 19:00
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ JAN-ERIK LUNDSTRÖM

PERFORMANCE ΤΟΥ BARTHÉLÉMY TOGUO, BITTER DESTINY

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 20:30
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΡΑΓΩ ΤΣΙΑΡΑΚΑΙ ΑΡΕΤΗ ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 21:30
ΕΚΘΕΣΗ - ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: CATHERINE DAVID, ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ, JAN-ERIK LUNDSTRÖM

ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑÚΟΥ 2007

ΛΙΜΑΝΙ, ΑΠΟΘΗΚΗ Γ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 12:30 17:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ TΡΑΠΕΖΙ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ 19:00
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ RICHARD WHITLOCK ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ: ΤΗΡΗΤΕΣ ¶ΛΛΩΝ ΤΟΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 20:30
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ-ΕΤΕΡΟΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑÚΟΥ 2007

ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ 19:00
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ: ΔΙΟΡΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ CATHERINE DAVID

Κ.Μ.Σ.Τ., ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ 20:30
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ: ΔΙΟΡΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ CATHERINE DAVID
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ: ΤΗΡΗΤΕΣ ¶ΛΛΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ ΘΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑÚΟΥ 2007

ΛΙΜΑΝΙ, ΑΠΟΘΗΚΗ Γ
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΟΝΙ ΤΟΥ ANDREI FILIPPOV

ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ 19:30
ΕΚΘΕΣΗ RECREATION-MAID IN GREECE
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΑΛΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 21:00
ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ;
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΤΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

 
 ... 
  Åãêáßíéá 3çò ÐáéäéêÞò ÌðéåíÜëå  
 

Εγκαßνια: 24 Απριλßου,20:30
Χþρος: ΠινακοθÞκη Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν
ΔιÜρκεια Ýκθεσης: 25 Απριλßου-17 Ιουνßου 2007

Το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης δε θα μποροýσε να αφÞσει Ýξω απü το πρüγραμμÜ της, τους μικροýς φßλους, και στο πλαßσιο αυτü εντÜσσει την 3η ΠαιδικÞ ΜπιενÜλε στο πρüγραμμα των παρÜλληλων εκδηλþσεων της ΜπιενÜλε, που θα εγκαινιαστεß την ΤετÜρτη 25 Απριλßου, στις 20:30, στον χþρο της ΠινακοθÞκης της Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν (Νικ. Γερμανοý 4) και θα διαρκÝσει μÝχρι τις 17 Ιουνßου.
Το Μουσεßο και Ακαδημßα ΠαιδικÞς ΤÝχνης της ΞÜνθης διοργανþνει και παρουσιÜζει κÜθε δυο χρüνια απü το 2000 την Παγκüσμια ΜπιενÜλε ΠαιδικÞς ΤÝχνης. Στη φετινÞ διοργÜνωση παιδιÜ απü 4-17 ετþν απ üλο τον κüσμο κλÞθηκαν να δημιουργÞσουν μÝσα απü Ýνα θÝμα βασισμÝνο τüσο στην αρχαßα ελληνικÞ φιλοσοφßα üσο και στη γεωμετρßα. Αφετηρßα για τη δημιουργßα των παιδιþν στÜθηκε μια αναφορÜ του ΠλÜτωνα για την αληθινÞ τÝχνη. ΣυγκεκριμÝνα, αναφÝρει üτι η αληθινÞ τÝχνη εßναι φτιαγμÝνη απü γεωμετρικÜ σχÞματα και καθαρÜ χρþματα. ΜÝσα λοιπüν απü αυτÞ την ιδÝα τα παιδιÜ του κüσμου δημιοýργησαν με üλη την αγÜπη και τη δεξιοτεχνßα της φαντασßας τους αριστουργÞματα. Με γεωμετρικÜ σχÞματα και γραμμÝς, εικüνες αφηρημÝνες Þ συμβολικÝς, σε τüνους 2 Þ 3 βασικþν χρωμÜτων, αποδßδονται Ýννοιες οι οποßες απαντþνται σε αρχÝτυπα κÜθε δημιουργßας, γραφÞς και αριθμοý. ¸τσι xωρßς την καθοδÞγηση γονÝων Þ δασκÜλων τα παιδιÜ αποτýπωσαν Ýνα κομμÜτι της πραγματικüτητÜς τους για να το μοιραστοýν μαζß μας. ΑυτÞ την αγνÞ εικαστικÞ δρÜση αγκαλιÜζει και η 1η Biennale της Θεσσαλονßκης και εντÜσσει την 3η ΠαιδικÞ Biennale στο πρüγραμμα των παρÜλληλων εκδηλþσεων της.

Πληροφορßες για το κοινü
Γραμματεßα Κ.Μ.Σ.Τ: Τ:2310 589140-142, Φ:2310 600123 info@greekstatemuseum.com
ΠινακοθÞκη Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν Τ:2310 238601
Μουσεßο και Ακαδημßα ΠαιδικÞς ΤÝχνης Τ: 25410 78109

 
 ... 
  ¸íáñîç "ÖåóôéâÜë Ìõóôçñßïõ"  
 

¸ναρξη: 26 Απριλßου
Χþρος: ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßας
ΔιÜρκεια φεστιβÜλ: 26-30 Απριλßου 2007

Μßα συνωμοσßα φοιτητþν του τμÞματος ΜουσικÞς ΕπιστÞμης και ΤÝχνης Πανεπιστημßου Μακεδονßας, της ΣχολÞς Καλþν Τεχνþν Α.Π.Θ. και πολλþν Ýκτακτων συμμετοχþν εßναι το ΦεστιβÜλ Μυστηρßου, που εντÜσσεται στο ταυτüχρονο πρüγραμμα της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης καιπουθα πραγματοποιηθεß απü 26 -30 Απριλßου, στο ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßας.

Πληροφορßες για το κοινü
Γραμματεßα Κ.Μ.Σ.Τ: Τ:2310 589140-142, Φ:2310 600123 info@greekstatemuseum.com
ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßα Τ:2310 891225

 
 ... 
  Public Screen - Ðñüóêëçóç ðñïò êáëëéôÝ÷íåò  
 

Συζητþντας με σημερινοýς üρους το ζÞτημα της ετεροτοπßας στο εσωτερικü των σýγχρονων κοινωνιþν, το πρüγραμμα Public Screen επιδιþκει να επαναπροσδιορßσει τη σχÝση της σýγχρονης τÝχνης με το δημüσιο αστικü χþρο. Η σýγχρονη τÝχνη προûποθÝτει συγκεκριμÝνους κþδικες επικοινωνßας και πρüσβασης, αποτελεß μßα ετεροτοπßα περιορισμÝνη σε κλειστοýς χþρους μουσεßων και γκαλερß; Μπορεß να αναπτυχθεß Ýνας δημιουργικüς διÜλογος ανÜμεσα στο καλλιτεχνικü Ýργο που προβÜλλεται σε μßα δημüσια οθüνη και τον κÜτοικο επισκÝπτη περιπατητÞ της σýγχρονης μεγαλοýπολης; Πως τροποποιοýνται οι üροι αυτÞς της συνÜντησης üταν το Ýργο τÝχνης Ýχει απολÝσει την αρχικÞ υλικÞ του μορφÞ και υφßσταται κυρßως ως αναπαρÜσταση, προβολÞ, Ýννοια, Þ υπενθýμιση;Στη σýγχρονη παγκοσμιοποιημÝνη αγορÜ, η παραγωγÞ και διακßνηση του Ýργου τÝχνης Ýχει σαφþς αλλÜξει χαρακτÞρα, δεν παýει ωστüσο να αποτελεß μια οικονομικÜ προσδιορισμÝνη διαδικασßα στην οποßα οι δημιουργοß και οι καταναλωτÝς Ýχουν διαφοροποιημÝνη δυνατüτητα πρüσβασης. Η Ýνταξη του Ýργου τÝχνης στο δημüσιο χþρο επαναπροσδιορßζει τους üρους της συνÜντησης καλλιτÝχνη Ýργου κοινοý. Σε μια εποχÞ που η εικüνα αποτελεß το κυριüτερο μÝσο επικοινωνßας και μετÜδοσης μηνυμÜτων, το Public Screen προσφÝρει σε καλλιτÝχνες απ üλο τον κüσμο την ευκαιρßα να παρουσιÜσουν το Ýργο τους σε ευρýτερες κοινωνικÝς κατηγορßες, εκτüς απü το περιορισμÝνο κοινü των επισκεπτþν μουσεßων και εκθεσιακþν χþρων.

Το πρüγραμμα
Public Screen αφορμÜται απü και καταλÞγει σε συγκεκριμÝνο χþρο τη Θεσσαλονßκη- πραγματοποιεßται στο πλαßσιο μιας διεθνοýς διοργÜνωσης της Πρþτης ΜπιενÜλε Θεσσαλονßκης- και επιδιþκει να συγκεντρþσει και να προβÜλλει σε επιλεγμÝνους, εξωτερικοýς χþρους μÝσα στην πüλη, καλλιτεχνικÜ Ýργα που χρησιμοποιοýν ως μÝσο τη φωτογραφßα Þ το βßντεο.

Η πρüσκληση ενδιαφÝροντος δεν Ýχει θεματικοýς περιορισμοýς. Οι τüποι που ορßζονται απü τον Φουκþ ως ετεροτοπßες μποροýν να λειτουργÞσουν ως Ýνα θεματικü Ýναυσμα, χωρßς να αποκλεßεται και η προσωπικÞ ερμηνεßα τοποθÝτηση του κÜθε καλλιτÝχνη στην Ýννοια της ετεροτοπßας. Στο κεßμενο του 1967 με τßτλο
Des Espaces Autres Heterotopies ο ΜισÝλ Φουκþ ορßζει τις ετεροτοπßες ως πραγματικοýς χþρους σε αντιδιαστολÞ προς τις ουτοπßες οι οποßες αποτελοýν θÝσεις χωρßς πραγματικü τüπο, τελειοποιημÝνη εκδοχÞ της ßδιας της κοινωνßας, Þ αντιστροφÞ υπαρκτþν τüπων. Οι ετεροτοπßες εßναι λειτουργικοß χþροι, εντüς των κοινωνιþν, με σαφεßς και καθορισμÝνες λειτουργßες, κανüνες πρüσβασης και διÝλευσης. Ως παραδεßγματα τÝτοιων χþρων ο συγγραφÝας αναφÝρει τα κοιμητÞρια, τα ψυχιατρεßα, τις φυλακÝς, τους οßκους ευγηρßας, τους κÞπους, τα μουσεßα, τις βιβλιοθÞκες, τα αρχεßα, αλλÜ ακüμη και τα πανηγýρια, τα χαμÜμ, τους κινηματογρÜφους, τους οßκους ανοχÞς, τις αποικßες, τα πλοßα με τα τελευταßα να κατÝχουν τη θÝση της κατεξοχÞν ετεροτοπßας, σýμφωνα με τον συγγραφÝα.Οι ετεροτοπßες συνδÝονται με περßπλοκους τρüπους με την Ýννοια του χρüνου. Σε ορισμÝνες περιπτþσεις, üπως στα μουσεßα και τις βιβλιοθÞκης, ο χρüνος συσσωρεýεται ατÝρμονα, ενþ στα πανηγýρια, ο χρüνος εμφανßζεται με τη μορφÞ της περιοδικüτητας.

Το πρüγραμμα
Public Screen απευθýνεται μÝσω του διαδικτýου στην παγκüσμια καλλιτεχνικÞ κοινüτητα.

Η πρüσκληση ενδιαφÝροντος θα φιλοξενηθεß στα ελληνικÜ και στα αγγλικÜ στην ιστοσελßδα του Μουσεßου και της Πρþτης ΜπιενÜλε Θεσσαλονßκης. Θα γßνει ηλεκτρονικÞ καταχþρηση σε διεθνεßς δικτυακοýς κüμβους. Η υποβολÞ των προτÜσεων πρÝπει να γßνει ταχυδρομικÜ μÝχρι τις 30 ΜαÀου 2007. Τις φωτογραφßες μπορεßτε να τις στÝλνετε ηλεκτρονικÜ.

¼ροι ΣυμμετοχÞς

ΚÜθε καλλιτÝχνης μπορεß να πÜρει μÝρος με Ýνα Ýργο βßντεο (μÝγιστη διÜρκεια 5 χωρßς Þχο) Þ μßα σειρÜ φωτογραφιþν (Ýως 10). Η επιλογÞ των Ýργων που θα προβληθοýν θα γßνει απü την επιμελÞτρια.

Επικοινωνßα ΥποβολÞ προτÜσεων:

Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνηςΚολοκοτρþνη 21ΜονÞ Λαζαριστþν56430 ΘεσσαλονßκηΕλλÜδαΓια το Public ScreenΥπεýθυνη προγρÜμματος: Συραγþ ΤσιÜρατηλ. 2310 589140, 589155Φαξ. 2310 600123ΗλεκτρονικÞ Διεýθυνση για ΑποστολÞ Φωτογραφιþν: publicscreen@cact.gr


Προθεσμßα για ΥποβολÞ ΠροτÜσεων: 30 ΜαÀου

Οι προβολÝς θα πραγματοποιηθοýν το ΣεπτÝμβριο του 2007.
Οι οθüνες θα τοποθετηθοýν στο χþρο της ΜονÞς Λαζαριστþν, στο ΛιμÜνι και στο Αεροδρüμιο της Θεσσαλονßκης. ΕξετÜζεται επßσης η δυνατüτητα φιλοξενßας του προγρÜμματος σε πλατεßες, πανεπιστημιακοýς χþρους, εμπορικÜ κÝντρα, μÝσα και χþρους μαζικÞς μετακßνησης.

ΜετÜ το τÝλος της διοργÜνωσης üλοι οι καλλιτÝχνες, των οποßων τα Ýργα θα παρουσιαστοýν, θα λÜβουν ταχυδρομικÜ τον κατÜλογο. Οι διοργανωτÝς δεν Ýχουν την υποχρÝωση να επιστρÝψουν το υλικü που δε θα επιλεγεß για να προβληθεß.

ΚÜθε φÜκελος πρÝπει να περιλαμβÜνει τα παρακÜτω:
-Το Ýργο (αν πρüκειται για βßντεο) Þ τα Ýργα (μÝχρι 10 φωτογραφßες) σε μορφÞ ηλεκτρονικοý αρχεßου, σε δýο αντßτυπα. Για τα τεχνικÜ χαρακτηριστικÜ συμβουλευτεßτε το παρÜρτημα.
-¼νομα, επßθετο, διεýθυνση, τηλÝφωνο, φαξ(αν υπÜρχει) ηλεκτρονικÞ διεýθυνση συμμετÝχοντος
-Τßτλος Ýργου
-ΣυνοπτικÞ περιγραφÞ Ýργου (μÝχρι 100 σειρÝς)
-Σýντομο βιογραφικü (μÝχρι 150 λÝξεις) του καλλιτÝχνη που θα περιλαμβÜνει: τüπος, χρονολογßα γÝννησης, σπουδÝς, ομαδικÝς, ατομικÝς εκθÝσεις, συνÞθη μÝσα.
-Εξουσιοδüτηση υπογεγραμμÝνη απü τον καλλιτÝχνη στην οποßα θα αναφÝρονται τα εξÞς: 1. Παραχωρþ στο Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης και στο ΚÝντρο Σýγχρονης ΤÝχνης της Θεσσαλονßκης το δικαßωμα προβολÞς, δημοσßευσης και αναπαραγωγÞς του Ýργου μου σε ψηφιακÞ Þ Ýντυπη μορφÞ με στüχο την προβολÞ της σýγχρονης τÝχνης τüσο στην ΕλλÜδα üσο και στο εξωτερικü, σε βιβλιοθÞκες, μουσεßα, γκαλερß, εκπαιδευτικÜ ιδρýματα.
2. Ο φÜκελος της συμμετοχÞς μου θα παραμεßνει στο αρχεßο του Κρατικοý Μουσεßου Σýγχρονης ΤÝχνης.

Το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης θα φροντßσει για τη διανομÞ του καταλüγου στην ΕλλÜδα και στο εξωτερικü.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. For Video Works
Digital carriers:
CD, DVD, miniDV, DV-CAM, S-VHS, VHS, 8mm, Hi8, Digi-8 (lower quality)Systems: for best quality PAL 25 frames per second or NTSC 29.97 frames per second (all will be converted to PAL).Description:

PAL 4:3Frame size: 720h, 576vPixel aspect ratio: D1/DV PAL (1,067)48 or 32 KHZ
PAL 16:9Frame size: 720h, 576vPixel aspect ratio: D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1,422)48 or 32 KHZ
NTSC 4:3Frame size: 720h, 480vPixel aspect ratio: D1/DV NTSC (0,9)48 or 32 KHZ
NTSC 16:9Frame size: 720h, 480vPixel aspect ratio: D1/DV NTSC Widescreen 16:9 (1,200)48 or 32 KHZ
SD or HDV accepted

Accepted file format:

Uncompressed
Mpeg2
Microsoft avi, codec avi DV for best quality, or in any codec you want, should be included in your package. Please prefer popular codec with standard frame per second and pixel aspect ratio.
Quick Time, same as Microsoft avi

Note: please choose codec DV for best quality, in all other formats unaccepted errors or artifacts may occur.

2. For Photographs
Image files
Your images should have the maximum characteristics:
Width:2500pixels X Height 1800pixels (approximately)Resolution=300pixels/inch
Color Mode=RGB 8bit/channel
Pixel Aspect Ratio: Square
The image format should be:
Tiff (for maximum quality) or JPEG (compressed)
Please do not convert JPEG files into Tiff format (there are no quality benefits because although the file size increases there isnt any image quality improvement).

 
 ... 
   
 
     

 powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768