GR | EN ---E BIENNALE----

  15/11/2007 - Åãêáßíéá Ýêèåóçò "Ç ÓéùðÞ" ôçò Åõáíèßáò Ôóáíôßëá.  
 

ΣÜββατο 17 Νοεμβρßου, Εγκαßνια της ¸κθεσης "Η ΣιωπÞ"

ΚαλλιτÝχνης: Ευανθßα Τσαντßλα

Τßτλος Ýργου: "Η ΣιωπÞ"

ΔιÜρκεια:17-30.11.2007

 
 ...  
  19/09/2007 - Ôéìþìåíç êáëëéôÝ÷íçò: ËÞäá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, Ôßôëïò Ýñãïõ : «Åéò ôï üíïìá» («In the name of»)  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης: Ετεροτοπßες

ΠαρÜλληλο Πρüγραμμα
Τιμþμενη καλλιτÝχνης: ΛÞδα Παπακωνσταντßνου
Τßτλος Ýργου : Εις το üνομα (In the name of)
22 Σεπτεμβρßου 2007- 11 Νοεμβρßου
 
 ...  
  14/09/2007 - ¸êèåóç-Project: Public Screen  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης: Ετεροτοπßες

ΠαρÜλληλο Πρüγραμμα
¸κθεση-Project: Public Screen
16 Σεπτεμβρßου
 
 ...  
  11/09/2007 - Áðïóðáóìáôá äçëþóåùí êáëëéôå÷íþí Ýêèåóçò "¶ëëïé Ôüðïé"  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης: Ετεροτοπßες

ΠαρÜλληλο Πρüγραμμα
¸κθεση: ¶λλοι Τüποι
11 Σεπτεμβρßου- 11 Οκτωβρßου
Κτßριο Παλαιþν Ψυγεßων του ΟΛΘ - ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης
 
 ...  
  27/08/2007 - ¸êèåóç: ¶ëëïé Ôüðïé  
 


1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης: Ετεροτοπßες


ΠαρÜλληλο Πρüγραμμα
¸κθεση: ¶λλοι Τüποι
11 Σεπτεμβρßου-11 Οκτωβρßου
Κτßριο Παλαιþν Ψυγεßων του ΟΛΘ - ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης

 
 ...  
  27/08/2007 - Èåáôñéêü Äñþìåíï: "Ðåñß Óõìðïóéáóìïý"  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης: Ετεροτοπßες

ΠαρÜλληλο Πρüγραμμα
Θεατρικü Δρþμενο Περß Συμποσιασμοý
6-7 Σεπτεμβρßου
Πλατεßα Ναυαρßνο & ΑποθÞκη Γ´ ΛιμÜνι Θεσσαλονßκης
 
 ...  
  26/07/2007 - Íïýìåñá êáé õëéêÜ!  
 


1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"

 
 ...  
  26/07/2007 - Åðéóêåøéìüôçôá- Äçìïóéåýìáôá  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης: Ετεροτοπßες
 
 ...  
  10/07/2007 - ÅãêáôÜóôáóç "Ðñéüíé"  
 


1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"


 
 ...  
  16/05/2007 - Ãåíéêü Äåëôßï Ôýðïõ ÌðéåíÜëå  
 


1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"

 
 ...  
  16/05/2007 - ×áéñåôéóìüò Ãåþñãéïõ ÔóÜñá  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ×áéñåôéóìüò Ìáñßáò ÔóáíôóÜíïãëïõ  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ×áéñåôéóìüò Êáôñßí Íôáâßíô  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ×áéñåôéóìüò Ãéáí ¸ñéê Ëïýíóôñïì  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ¸êèåóç Ìáñßáò ÔóáíôóÜíïãëïõ  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ¸êèåóç Êáôñßí Íôáâßíô  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Äñþìåíï "ÏÕÖ!"  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Project "Öáñêáäüíá", PPCT Group  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Project Public Screen  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Project Ðïëéôéóìüò óôçí Ðüëç  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - TV Radio Spot  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Áßèïõóåò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ÄéåèíÞò ÓõíÜíôçóç ÍÝùí Êáëëéôå÷íþí  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - 3ç ÐáéäéêÞ ÌðéåíÜëå  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ¸êèåóç Recreation - "Maid" in Greece  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ¸êèåóç "¶ëëïé Ôüðïé"  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ¸êèåóç "Åôåñïôïðßåò - Åôåñïôõðßåò"  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ¸êèåóç "Ðïéüò Åßíáé Åäþ;"  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ÅêðáéäåõôéêÜ ÐñïãñÜììáôá ÌðéåíÜëå  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Èåáôñéêü Äñþìåíï "Ðåñß Óõìðïóéáóìïý"  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Óôñïããõëü ôñáðÝæé Ýíáñîçò "Åîåëßóóïíôáò ôçí ÄõíáìéêÞ"  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Ôéìþìåíïò ÊáëëéôÝ÷íçò ËÞäá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ÖåóôéâÜë Ìõóôçñßïõ  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - ÖïéôçôéêÞ ÅâäïìÜäá  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  16/05/2007 - Ëßóôá Êáëëéôå÷íþí ÌðéåííÜëå - Êõñßùò Ðñüãñáììá  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης: "Ετεροτοπßες"
 
 ...  
  24/04/2007 - 3ç ÐáéäéêÞ ÌðéåíÜëå  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: Ετεροτοπßες

ΠαρÜλληλο Πρüγραμμα

3η ΠαιδικÞ Biennale

25 Απριλßου - 17 Ιουνßου

ΠινακοθÞκη Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν

Η 3η ΠαιδικÞ ΜπιενÜλε -ενταγμÝνη στο πρüγραμμα των παρÜλληλων εκδηλþσεων της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης που διοργανþνει το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης- εγκαινιÜζεται αýριο, στις 20:30, στον χþρο της ΠινακοθÞκης της Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν (Νικ. Γερμανοý 4) και θα διαρκÝσει μÝχρι τις 17 Ιουνßου.
 
 ...  
  24/04/2007 - ÖÅÓÔÉÂÁË ÌYÓÔÇÑÉÏÕ  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: Ετεροτοπßες

Ταυτüχρονο Πρüγραμμα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

26-30 Απριλßου

ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßας

Μια ενδιαφÝρουσα καλλιτεχνικÞ συνωμοσßα των φοιτητþν του τμÞματος ΜουσικÞς ΕπιστÞμης και ΤÝχνης Πανεπιστημßου Μακεδονßας, της ΣχολÞς Καλþν Τεχνþν Α.Π.Θ. και πολλþν Ýκτακτων συμμετοχþν ξεκινÜει την ΠÝμπτη 26 Απριλßου. Πρüκειται για το ΦεστιβÜλ Μυστηρßου, που εντÜσσεται στο ταυτüχρονο πρüγραμμα της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης και θα φιλοξενηθεß μÝχρι και τις 30 Απριλßου, στο ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßας.
 
 ...  
  24/04/2007 - ÖÅÓÔÉÂÁË ÌYÓÔÇÑÉÏÕ  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: Ετεροτοπßες

Ταυτüχρονο Πρüγραμμα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

26-30 Απριλßου

ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßας
 
 ...  
  19/04/2007 - 3ç ÐáéäéêÞ Biennale  
 


1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: Ετεροτοπßες

ΠαρÜλληλο Πρüγραμμα

3η ΠαιδικÞ Biennale

25 Απριλßου - 17 Ιουνßου

ΠινακοθÞκη Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν


Ο 4χρονος Mahan Roshani απü το ΙρÜν, η 13χρονη Anna Tarapigina απü την Ουκρανßα, ο 11χρονος Moxamed Adel Gassem El Nagar απü το ΚατÜρ, η 13χρονη Anike Truter απü τη Νüτια ΑφρικÞ, ο 7χρονος Franchuan Bernar απü τη Γαλλßα, η 12χρονη Lucia La Rosa απü το Περοý, ο 8χρονος Ali Hamani απü την Τυνησßα και η 7χρονη Πολýμνια ΓκÝκα απü την ΕλλÜδα συναντιοýνται στη Θεσσαλονßκη με αφορμÞ την 1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης ... (περισσüτερα στο αρχεßο Pdf)

 
 ...  
  19/04/2007 - «Ç ÌðéåíÜëå ðÜåé…ó÷ïëåßï!»  
 

1η ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης 2007: Ετεροτοπßες

ΠαρÜλληλο πρüγραμμα

Η ΜπιενÜλε πÜεισχολεßο!

Απρßλιος-Ιοýνιος / ΣεπτÝμβριος-ΝοÝμβριος 2007

Τι ονομÜζουμε Ýργο τÝχνης; Εßναι Ýνα πολιτισμικü αγαθü Þ Ýνα εμπορικü προúüν; Ποιους περιορισμοýς υφßσταται η καλλιτεχνικÞ δημιουργßα; Τι σημαßνει ΜπιενÜλε και ποιος εßναι ο στüχος της; Τις απαντÞσεις στα ερωτÞματα αυτÜ Ýρχεται να δþσει το πρüγραμμα Η ΜπιενÜλε πÜει σχολεßο!, που προβλÝπει επισκÝψεις στα σχολεßα της πüλης και Ýχει Þδη ξεκινÞσει το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης εν üψει της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης. Η ΜπιενÜλε πÜεισχολεßο! Ýχει ενταχθεß στο πρüγραμμα Παιδεßα-Πολιτισμüς του Υπουργεßου Πολιτισμοý ... (περισσüτερα στο αρχειο Pdf)
 
 ...  
   
 
 '
 
 Forum
 Credits
 


      powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768